Home

Tillgänglig lärmiljö spsm

Moment 5 - Tillgänglig lärmiljö Studiepaket NPF I detta moment får du ta del av olika perspektiv som tar upp hur man kan organisera för en tillgänglig lärmiljö Att lärmiljöerna är tillgängliga är också en förutsättning för att kunna utveckla inkluderande verksamheter. Med hjälp av vårt värderingsverktyg kan man kartlägga hur tillgänglig den fysiska, sociala och pedagogiska miljön är och därefter göra en handlingsplan för att öka tillgängligheten

På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Ju bättre kunskap verksamheten har kring samspelet av delarna i modellen, desto högre grad av tillgänglig lärmiljö. En tillgänglig utbildning, som den beskrivs genom tillgänglighetsmodellen,. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram en modell för att belysa de delar som ingår i en tillgänglig lärmiljö. Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ger stöd för att förskolor och skolor ska utveckla lärmiljön Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ger stöd för att förskolor och skolor ska utveckla lärmiljön. Genom att lärmiljön blir tillgänglig för alla barn och elever förbättras möjlighet till deltagande och lärande Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, skola och fritidshem från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever Tillgängliga lärmiljöer - ett främjande arbete. Tillgänglighet innebär att verksamheteten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer.I det arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på.

Studiepaket NPF - Moment 5, Tillgänglig lärmiljö - SPSM

Med hjälp av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning kan verksamheterna skatta tillgängligheten, få en gemensam förståelseför vad tillgänglig lärmiljö innebär samt ta fram en handlingsplanför att utveckla lärmiljön.Verktyget består av tre delar: En nätbaserad kartläggning, ennätbaserad mall för att skapa en handlingsplan och en handledning.På webbplatsen www.spsm. SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Som deltagare i denna kurs får du kunskap om hur du skapar en tillgänglig lärmiljö på fritidshem och hur du kan anpassa verksamheten för att möta alla elevers behov E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66

Fokusera på lärmiljön - Vi rekommenderar andra som vill utveckla tillgängliga lärmiljöer att våga fördjupa sig och se till att utvecklingsarbetet genomsyrar verksamheten på alla plan, Arbetet har genomförts med stöd av SIS-medel från SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten och pågick i ett år Skolverkets övergripande slutsats är att många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö. Samtidigt visar studien att alltför många huvudmän och skolor i realiteten inte ger tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska kunna vara pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för elever med funktionsnedsättning Att skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshem Aktivitets ID: 233576 Tid: 14 september - 20 november 2020 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal Sista anmälningsdag: 2020-09-01 Beskrivnin

Tillgänglig lärmiljö för alla barn i förskolan -en intervjustudie med förskolpedagoger, specialpedagog och barn. Accessible Learning Environment in Preschool - an Interview Study with Preschool Educators, Special (SPSM, 2017) och i detta sammanhang förskolan Några av de områden som vi tar upp är digitalt tillgänglig lärmiljö, På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare Idag är jag och vår specialpedagog iväg på konferens. Det är SPSM som anordnar en konferens om tillgängliga lärmiljöer. Ordet tillgänglig tycker jag hamnar tillsammans med ord som likvärdig och främjande. Det är ord som alla i skolan använder sig av, men det är sällan vi definierar begreppen. Det är ingen ju i skolan som medvetet planerar verksamheten utfirån att den ska var • hur du kan skapa en inkluderande, delaktig och tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet. Upplysningar Upplysningar om innehåll: Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438. Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023. Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086. Övrig

Vad innefattas i begreppet lärmiljö? - SPSM

Tillgänglig lärmiljö är ett begrepp som används ofta inom skolan, men vad menar man när man pratar om tillgänglighet? SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) beskriver begreppet på sin webbplats: Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön SPSM´s tillgänglighetsmodell När de tre hörnen i modellen - social, pedagogisk och fysisk miljö - samspelar utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar kan utbildningen bli tillgänglig. (spsm.se) I denna text kommer jag att fokusera på den fysiska lärmiljön. Fysisk lärmiljö. Enkelt sagt är det där du befinner. En tillgänglig lärmiljö för alla inom ämnet idrott och hälsa - med fokus på det sociala samspelet; Denna översikt görs i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i syfte att ge idrottslärare en systematisk översikt av studier inom ämnet idrott och hälsa kopplad till svårigheter i det sociala samspelet

Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå, den 15 mars.Förutom miniseminarier kommer Ulrika Jonson. Värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö, SPSM. DATE, SPSM. Levla, Umeå kommun. Skolkompassen, Gothia Fortbildning. Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd s. 14-15, Planera Undervisningsprocessen, Skolverket (pdf, ny flik) Uttrycka åsikter med samtalsmatta, DART, Västra. Tillgänglig lärmiljö för elever med NPF- så lätt är det! Live från #skolgården i #almedalen. Tillgänglig lärmiljö för elever med NPF- så lätt är det! Live från #skolgården i #almedalen. Jump to. Sections of this page. Lucka 24: God jul önskar Pia och alla vi på SPSM

i lärmiljön, ur ett relationellt perspektiv. Att lyssna på elever kan ge en djupare förståelse för deras behov i lärmiljön. Då ges större möjlighet att skapa lärmiljöer där alla elever kan vara delaktiga i gemenskapen och det är även en fördel för skolutveckling (Skolverket 2015; SPSM 2019; Östlund 2012) Så här beskriver SPSM begreppet tillgänglig lärmiljö: Tillgänglig lärmiljö är den omgivning eleverna lär i. Framförallt handlar det om klassrummet, men också om skolmiljön som helhet. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om webbkakor på spsm.s

Tillgänglighetsmodell - SPSM

Det förebyggande uppdraget - Pedagog Östersund

Värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö, SPSM. Uttrycka åsikter med samtalsmatta, DART, Västra Götalandsregionen. Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning - En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014 2014, Skolverket En god lärmiljö i förskolan ska vara tillgänglig, stimulerande och lätt att förändra i takt med att barnen utvecklas. Att det finns en tydlig tanke med hur den fysiska miljön är utformad är lika viktigt som att pedagogerna vet hur de ska använda sig av materialet tillsammans med barnen tillgänglig lärmiljö Bar n och elever. •Genom självskattningen på SPSM:s webb •Genom reflektion och dialog utifrån Tillgänglighetsmodellen •Båda sätten ger en nulägesbedömning av tillgänglighet april 2018 35. Förståelse Förståelse = Tillgänglighetsmodellen

vilket stöd SPSM kan ge myndighetens stödmaterial och studiepaket riktad till vuxenutbildning hur två verksamheter har organiserat sitt specialpedagogiska stöd för att göra lärmiljön mer tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning SPSM | Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning | Handledning | Förskola och skola . 7. Inledning. Alla barn och elever ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån sina egna förutsättningar och i ändamålsenliga lokaler. Det ställer . betydande krav på personal, lärverktyg, utformning av undervisning och lärmiljö hur du kan skapa en inkluderande, delaktig och tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet. Upplysningar Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se , 010-473543 Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela.

SPSM tipsar: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

 1. En tillgänglig lärmiljö är en förutsättning för delaktighet och för måluppfyllelse. Det är även viktigt att det i skolorganisation och hos pedagoger finns kunskap om bemötande, tillgänglighet, lärverktyg samt strategier för hur lärande och läromedel kan anpassas
 2. Bli bättre på att möta alla elevers behov och att anpassa undervisningen. Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling för alla grundskollärare, där du tillsammans med kollegorna får tid att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt
 3. En lärmiljö som inspirerar, uppmuntrar barnens nyfikenhet och kreativitet. En lärmiljö där vårt tema, arbetet med språkaktionen, är levande under hela dagen. Barnen ska få möta en lärmiljö med tillgängligt material, som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra
 4. Följ spsm. Facebook Twitter YouTube RSS. Kontakta oss. Postadress: Box 1100 871 29 Härnösand Karta och vägbeskrivning. E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 0

Värderingsverktyget som stöd - SPSM

Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig

om vårt arbete med tillgänglig lärmiljö . Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskarav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som •www.spsm.se. Specialpedagogiskt stöd Tillgänglig lärmiljö (SPSM) Rapport om inkluderande lärmiljöer . Sagt om rapporten: Välskriven, aktuell, hög forskningsnivå, bra analys, matnyttig och intressant! Ett måste på alla skolarkitekters skrivbord/läsplatta Inlägg om Lärmiljö skrivna av cwieslander. Hoppa till innehåll. Extra anpassningar — en praktik att utveckla. Meny. läser jag i SPSM:s så få störande stimuli som möjligt läser jag på sidan 77 i Handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från SPSM • att utveckla lärmiljön för tillgänglighet, delaktighet och måluppfyllelse • organisation, rutiner och arbetssätt för att skapa en tillgänglig lärmiljö • pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättnin

Tillgänglighet, delaktighet och inkludering - SPSM

En av de missuppfattningar som finns om inkludering är att det är undervisningen som ska inkludera elever. Den här missuppfattningen leder till att många huvudmän och skolledare tänker att det är förstelärarna som ska leda utvecklingen mot en inkluderande skola. I de fall jag har haft möjlighet att fråga vad specialpedagogen ska göra när förstelärare Lästips för dig som planerar skola, nr 2 Kort sammanfattning: Forum Bygga Skola har för andra gången bett ett antal personer som arbetar med forskning och skolutveckling att ge sina tips på forskning och annan läsning som kan vara av nytta i planeringsprocessen

Tillgängliga lärmiljöer? Pedagog Värmlan

Studiepaket Utvecklingsstörning - SPSM

 1. I juni 2015 fick jag i uppdrag av SPSM att följa upp hur stödmaterialet Värderingverktyget för tillgänglig utbildning används bland skolverksamheter. Materialet har tagits fram av myndigheten i syfte att ge stöd till att utveckla barns och elevers lärmiljö till att bli mer tillgänglig
 2. Tillgänglig lärmiljö. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom förskola eller skola, oavsett roll eller befattning. Utbildningen är framtagen av Pedagogcentrum i samarbete med SPSM och Learnways
 3. Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom Framtidens särskola för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan. Under två intensiva dagar får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov
 4. ) I denna filmade workshop 2016-05-18 med projektet DalaWux Flexibelt Lärande 2.0 går specialpedagog Anette Ingels igenom den tillgänglighetsmodell som SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tagit fram

Enligt Spsm (2015) så finns tre olika delar av lärmiljön, pedagogisk, social och fysisk. Den pedagogiska fokuserar pedagogiska strategier och stödstrukturer, arbetslag, olika sätt att lära, lärverktyg, it i lärandet och hjälpmedel Värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö I förskolan och skolan ska alla barn och elever kunna utveckla kunskaper och värden. För att underlätta det praktiska arbetet i skolan med att göra lärmiljön mer tillgänglig, har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SPSM:s verktyg för att stötta lärare Tillgänglighetsverktyg. Ett verktyg för att värdera hur tillgänglig verksamhetens hela lärmiljö är. Man utgår från fyra områden, fysiskt, socialt, pedagogiskt samt förutsättningar för lärande. Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning hittar du här. Hitta läromede hur tillgänglig lärmiljö kan utformas och material med problemskapande situationer. Information och kunskap finns tillgängligt. Det verkar ändå finnas ett behov av stöd. Exempelvis så handlägger Specialpedagogiska skolmyndigheten ca 200 rådgivningsärenden varje år inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Ågebrant. Tillgänglig lärmiljö är enligt min definition, en miljö som helt är anpassad utifrån elevens sociala, pedagogiska, fysiska behov och att alla elever kan vara delaktiga på sina villkor. Delaktighet avses i denna studie när alla elever upplever sig vara delaktiga på alla nivåer oc

Moment 5 - Tillgänglig lärmiljö Momentet lyfter olika perspektiv som tar upp hur man kan organisera för en tillgänglig lärmiljö cecilia.bergentz@gmail.com ceciliabergentz.wordpress.com FB: ceciliamedegetdriv Hela studiepaketet: drygt 5h film, Ca 150 s. tex I en lärmiljö där eleverna kan få möjlighet att lära på olika sätt blir olikheten naturlig. För att klara det behöver skolan se och förstå elevens förutsättningar, stödja elevens delaktighet och göra utbildningen tillgänglig. Med denna grundsyn som plattform, är det pedagogernas och skolledarnas ansvar att se de specifik Trendbrott i Timss men fortfarande är matematik det ämne där flest elever får underkänt. Specialpedagogiska skolmyndigheten menar att fler elever kan klara matten om matematiklärare och specialpedagoger samarbetar kring undervisningen Lärmiljön omfattar både undervisningen och den fysiska miljön. Skolinspektionens granskning visar att studiero bland annat främjas av: tydliga lektionsstrukturer, ett tydligt fokus på undervisningen och; en trygg och stödjande lärmiljö som ger goda förutsättningar för eleverna att följa undervisningen

Tillgänglig lärmiljö för barn och elever med - SPSM

Några av oss lärare på Lärvux Stockholm deltog i SPSM:s endagskonferens It i en tillgänglig miljö på Örebro slott 23 november. Vi tog del av intressanta föreläsningar, som fördjupade och belyste olika aspekter av digitalt stöd med syfte att stärka tillgänglighet i skolan Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, skola och fritidshem från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Det här dokumentet rör första steget i det arbetet, kartläggningen MÅLGRUPP Rektorer, förstelärare, pedagogisk personal och elevhälsan. OM UTBILDNINGEN En tillgänglig lärmiljö skapar förutsättningar för elever att lyckas i sitt lärande. Genom att anpassa den pedagogiska-, sociala och den fysiska miljön utifrån elevers behov ökar möjligheterna till att utveckla tillgängliga lärmiljöer Tillgänglig lärmiljö (SPSM), och syftar till att beskriva en verksamhet som alla kan vara delaktiga i oavsett funktionsförmåga. Begreppet omfattar inte bara fysisk tillgänglighet utan även såväl pedagogisk som social tillgänglighet. En verksamhet som har alla.

Handledning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ..

Bälinge skola började nosa på SPSMs Värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö hösten-18. Två förstelärare samt kurator och skolpsykolog satte sig in i verktyget och utifrån att det är ett allmänt självvärderingsverktyg valde man att delvis anpassa det utifrån skolans förutsättningar Den 14 juni besöker utbildningsministern SPSM: Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå,. Vår erfarenhet är att en tillgänglig lärmiljö gör det möjligt för elever som av olika anledningar kämpar med inlärningen att lyckas i lärandet. Det skriver SPSM:s generaldirektör Greger Bååth i ett debattinlägg i Kristianstadsbladet. Läs hela debattinlägget här: Satsa på tillgänglighet så alla elever lyckas i skolan SPSM har tagit fram Tillgänglighetsverktyget så att skolan kan värdera hur tillgänglig verksamhetens hela lärmiljö är. Verktyget utgår ifrån fyra olika aspekter: Fysisk miljö - handlar till exempel om ljud, luft och utemiljö

DATE lärmaterialTillgänglig utbildning

En tillgänglig skola för alla Specialpedagogiska skolmyndigheten 20160824 www.spsm.se Telefon 010 473 50 00 Texttelefon 010 473 68 00 eller 010 473 66 47 Fax 010 473 66 42. Mötesplats för rektorer inom vuxenutbildningen om tillgänglig lärmiljö December 201 Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning. Ja, det är namnet på den rapport som nyligen kom från Skolverket. Så här börjar den: Skolverkets övergripande slutsats är att många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö. Samtidigt visar studien att alltför många huvudmän och.

En tillgänglig utbildning - SPSM Webbutike

Ett av Löderup- och Köpingebro skolas fokusområde för läsåren 17/18, 18/19 är tillgängliga och inspirerande lärmiljöer. Som förstelärare är detta mitt fokusområden och i det här blogginlägget kommer jag att berätta om vårt utvecklingsarbete. Först vill jag börja med att definiera vad vi menar med lärmiljöer och tillgänglighet Inkluderande lärmiljö-en förutsättning för lärande hela skoldagen Linda Lindkvist Nyberg Specialpedagog, skoldagen, SPSM -innebär att det är sammanhanget och miljön som ska anpassas efter individers behov, SKL Fysisk lärmiljö Social lärmilj och sätt tillgänglig fö

Avgående SPSM-chefen: ”Olikheter är en tillgång” | Skolvärlden

Att skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshem - SPSM

Grundskolan driver ett projekt tillsammans med Resurscentrum för att stödja utvecklingen av en tillgänglig lärmiljö med utgångspunkt i Tillgänglighetsmodellen. Det utgår dels från NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och grundar sig på rekommendationer från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ordet lärmiljö i texterna. I enlighet med Skolverket menar vi att lärmiljöer är alla de miljöer som den studerande möter i sin utbildning. Lärmiljön omfattar alltså lektioner och raster men även annat som till exempel studiebesök. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi gav Källa: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning (SPSM, 2016). 3.1 Tillgänglig lärmiljö utifrån matematik Förutsättningar för lärande En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att skapa en meningsfull och motiverande lärmiljö. För att skapa meningsfullhet krävs att aktiviteten blir begriplig och hanterbar Ur Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, SPSM Alla barns lika värde och alla barns rätt till en tillgänglig utbildning är grundfundament i barnkonventionen. Barn har alltså inte bara rätt till utbildning, varje barn har rätt till en god utbildning där hen kan utvecklas och lära till sin fulla potential utifrån just sina förutsättningar En tillgänglig lärmiljö - Kartläggning till handling. Pia Persson, SPSM och två lokala exempel på varje ort om hur man tillämpar värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning

SPSM - Logga i

Den sista pedagogiska diskussionen inom projektet Lärstigen har behandlat lärmiljöerna vid daghemmen. Regionens småbarnspedagogiska avdelningar har fått välja mellan att läsa ett avsnitt ur boken Pedagogisk miljö i tanke och handling av Linda Linder (red.) eller Vasun käyttöopas av Liisa Ahonen. De två första frågorna var gemensamma för alla diskussioner LEVLA lärmiljön SPSM värderingsverktyg Checklista elevens behov . Levla lärmiljön. Hur gör man? Exempel . SPSM värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (handlingsplan) ALSUP (Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems). Hur gör man? Exempe

Studiepaket Utvecklingsstörning“Utvecklingsstörning” SPSM | Kvutis

Denna publikation tar upp olika delar som t.ex. digitalisering i skola och förskola, framgångsfaktorer och risker, lagar och riktlinjer, tillgänglig lärmiljö vid olika funktionsnedsättningar samt roller och ansvar. Publikationen är gratis att ladda ner som pdf från SPSM:s hemsida Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD (omarbetad 2012). - Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2011). Vid förfrågan kan skrifterna tas fram i alternativa format som till exempel e-bok, punktskrift eller lättläst. Att göra studiesituationen tillgänglig Härom dagen släppte SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) en ny publikation som kan vara ett stöd för utvecklingen av en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del för att få fler elever att kunna nå målen. Många skolor är välförsedda med digitala verktyg, men de används kanske inte alltid optimalt Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, skolor, vuxenutbildningar och förskolor i hela landet. Vi erbjuder expertkunskap, kurser och konferenser inom. Att skapa en mer tillgänglig och varierad undervisning med hjälp av digitala verktyg görs inte i en handvändning. Men börja med att planera in de här 33 timmarna för dig och ditt arbetslag, så är du på god väg 2017-sep-24 - SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag

 • Kowloon valuta.
 • Jaarrekening bv.
 • Lång period synonym.
 • Vindkraftverk effekt.
 • Radsport ergebnisse.
 • Hultafors klyvyxa.
 • Rabattkod organic makers.
 • Obc makrigialos ving.
 • Skräpa ner i singapore.
 • Massage mage förstoppning bebis.
 • Berättelsen bakom bilderna engelska.
 • The best game.
 • Sj resebutik malmö.
 • Ticka på björk.
 • Bluffstopp kortspel.
 • Südkurier service center vs villingen.
 • Adobe photoshop express.
 • Brilique och trombyl.
 • Ekolag ab.
 • Sabona armband sverige.
 • Vvs företag västerås.
 • Ämbetsskrud.
 • Roland printer.
 • Falsat plåttak pris.
 • Honda nsx 1993.
 • Pirål.
 • Bästa fyran pingis 2017.
 • Sesampaste gerichte.
 • Multilotto logga in.
 • Hur många röker dagligen i sverige.
 • Plasmaspende komplikationen.
 • Ylletyger.
 • Mcdonalds beschwerde hotline deutschland.
 • Tempat menarik di lumut perak.
 • Bebauungsplan hamburg wilhelmsburg.
 • Andra generationens neuroleptika.
 • Calendula weleda kutan lösning.
 • Lindegårdens värdshus öppettider.
 • Karta västra götaland halland.
 • Produktionsbolag lediga jobb.
 • Fornsvenska ordbok.