Home

Läkemedelslag 1992 859 inkl läkemedelsförordningen sfs 2006 272

Läkemedelsförordning (2006:272) Svensk författningssamling

 1. 2. Genom förordningen upphävs läkemedelsförordningen (1992:1752) och förordningen (2001:710) om biverkningsregister angående läkemedel hos Läkemedelsverket. 2012:347 1. Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2012. 2
 2. Läkemedelslag (1992:859) Departement Socialdepartementet Utfärdad 1992-06-18 Ändring införd SFS 1992:859 i lydelse enligt SFS 2015:331 Ikraft 1993-07-01 Upphäver Läkemedelsförordning (1962:701) Lag (1981:289) om radioaktiva läkemedel Lag (2006:272) Ändringar 1. Ändrad:.
 3. Läkemedelslag (1992:859) Departement Socialdepartementet Utfärdad 1992-06-18 (2006:272) Ändringar 1. Ändrad: SFS 2013:518 (Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU i fråga om säkerhetsövervakning av läkemedel) övg. best. SFS 2006:253 8 p, 8b.

Läkemedelslag (1992:859) Lagen

 1. Läkemedelslag (1992:859) Departement Socialdepartementet Utfärdad 1992-06-18 Ändring införd SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2004:459. Upphäver Lag (1981:289) om radioaktiva läkemedel Lag (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion (2006:272) Ändringar 1. Ändrad:.
 2. Läkemedelslag (1992:859) Läkemedelslagen. Denna lag upphör enligt Lag SFS 2006:253. 1 a § Med aktiv Beslut som meddelats med stöd av läkemedelsförordningen (1962:701), lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion eller lagen (1981:289).
 3. 1.1 Förslag till läkemedelslag 1.6 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om (1992:859)/ Läkemedelslagen (2000:000).. 191. 7 1 Författningsförslag 1.1 Förslag till läkemedelslag Härigenom förskrivs 1 följande. 1 kap. Lagens syfte.

 1. 2. Genom lagen upphävs läkemedelslagen (1992:859). 3. Godkännande av läkemedel för försäljning som meddelats före den 1 maj 2006 får vid utgången av tiden för godkännandet förnyas utan tidsbegränsning, om inte Läkemedelsverket av säkerhetsskäl finner att det förnyade godkännandet bör begränsas till fem år. 4
 2. 2. Genom förordningen upphävs läkemedelsförordningen (2006:272). 3. Bestämmelsen i 2 kap. 5 § tillämpas inte på sådana godkännanden för försäljning som har beviljats, ändrats eller förnyats före den 21 juli 2012
 3. 1992:1752 1. Denna förordning träder i kraft såvitt avser föreskriften i 13 § om handläggningstid för beslut av Läkemedelsverket enligt 17 § första stycket läkemedelslagen (1992:859) den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 juli 1993. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646). 2

Läkemedelslag (1992:859) Norstedts Juridi

En översyn av läkemedelslagen - Regeringskanslie

 1. I Läkemedelsförordningen (2006:272) utvecklas principerna från läkemedelslagen och ger Läkemedelsverkets rätt att meddela föreskrifter för att detaljreglera läkemedelsområdet. Läkemedelsverkets föreskrifter publiceras i Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS)
 2. Jävsdeklarationer för kapitlets författare kan erhållas via registrator@mpa.se.Enklast sker detta genom de förberedda mejlen nedan. Maria Wettermark, Apotekens Service AB, Stockholm Fråga efter jävsdeklaration via mejl; Bengt Åstrand, Linnéuniversitetet, Kalmar Fråga efter jävsdeklaration via mejl; Bo Hovstadius, Linnéuniversitetet, Kalmar Fråga efter jävsdeklaration via mej
 3. 2§ I läkemedelsförordningen (2006:272) finns kompletterande bestämmel-ser om bland annat tillstånd att genomföra kliniska läkemedelsprövningar och om handläggningstider för ansökan om tillstånd. 3§ I lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människo

Kostnader: Sjukvårdskostnader och andra nödvändiga och skäliga kostnader som skadan från läkemedel orsakat.Kostnaderna kan vara tillfälliga eller i vissa fall pågå hela livet. Sveda och värk: Ersättning för skadan under akut sjuktid, dvs från det skadan inträffade till dess ett kvarstående invaliditetstillstånd finns. Bygger på ett tabellverk från Trafikskadenämnden När gäller högkostnadsskyddet? Förskrivningssyfte. En patient, som får ett recept på ett läkemedel som TLV beslutat ska ingå i läkemedelsförmånerna och förskrivningen skett i syfte att förebygga, lindra, bota eller påvisa sjukdom eller liknande, har rätt att få detta läkemedel subventionerat enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. Detta gäller förutsatt att TLV inte. Läkemedelslag. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 19 § (13.1.2006/22) En privatperson får för sin personliga medicinering föra in sådana läkemedelspreparat i Finland som köpts av en leverantör med rätt att bedriva detaljhandel med preparaten Title: Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor;1995:9 Created Date: 1/19/2006 9:47:16 A

Läkemedelslag (2015:315) Svensk författningssamling 2015

Läkemedelsförordning (2015:458) Svensk författningssamling

 1. Tandvårdslagen (SFS 1985:125) Socialstyrelsen skriver föreskrifter om ordnination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför tillsyn utifrån Socialstyrelsens föreskrifter samt övervakar hur läkemedel används i vården
 2. 28 april 2017. Vissa ändringar i läkemedelslagen. I denna promemoria lämnas bland annat förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att ta bort en bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiskt medel får lämnas om det finns särskilda skäl
 3. YTTRANDE 2011-09-29 Dnr 600/2011 1 (1) Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se -05-05 Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsal

Läkemedelslag (1992:859) Departement Socialdepartementet Utfärdad 1992-06-18 Ändring införd SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2006:253. Upphäver Lag (1981:289) om radioaktiva läkemedel Lag (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion (2006:272) Ändringar 1. Ändrad:. I propositionen föreslås att en ny läkemedelslag ska ersätta den nuvarande läkemedelslagen (1992:859) eftersom denna med åren blivit allt mer svåröverskådlig på grund av bl.a. omfattande tillägg och ändringar. Bestämmelserna i den nuvarande läkemedelslagen ska, efter en lag- teknisk omarbetning, föras över till den nya lagen (1992:859) får säljas utan godkännande, (SFS 2006:253 m.fl.) och trädde i kraft den 1 maj 2006 med vissa övergångsbestämmelser. Behovet av översyn . Bemyndiganden från regeringen till Läkemedelsverket finns främst i läkemedelsförordningen (2006:272). SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavd

2. Genom lagen upphävs läkemedelslagen (1992:859). 3. Godkännande av läkemedel för försäljning som meddelats före den 1 maj 2006 får vid utgången av tiden för godkännandet förnyas utan tidsbegränsning, om inte Läkemedelsverket av säkerhetsskäl finner att det förnyade godkännandet bör begränsas till fem år. 4 • Läkemedelslagen (1992:859) • Läkemedelsförordningen (2006:272) Hematologi inkl malign. 36: 29: 7: 11,1%: Från 2000 till 2006 föll dock Storbritanniens världsandel av patienter i sådana prövningar från 6,0 till 1,4 procent, motsvarande en niondeplats (2006) Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås att en ny läkemedelslag ska ersätta den nuvarande läkemedelslagen (1992:859) eftersom denna med åren blivit allt mer svåröverskådlig på grund av bl.a. omfattande tillägg och ändringar.. Bestämmelserna i den nuvarande läkemedelslagen ska, efter en lagteknisk omarbetning, föras över till den nya lagen Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen . Läs me Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen . Läs me

Läkemedelsförordning (1992:1752) Svensk

1 Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar t.o.m. LVFS 2006:8. För uppgift om ikraftträdande- och inaktuella övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter.

Medicinska gaser - kvalitetshandbok, Region Uppsal

Utredningen, som antagit namnet 2009 års Behörighetsutredning, får härmed överlämna betänkandet Kompetens och ansvar (SOU 2010:65).Uppdraget är därmed slutfört Kompetens och ansvar Kompetens och ansvar Betänkande av 2009 års Behörighetsutredning Stockholm 2010 SOU 2010:65 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissut

1 Eva Eriksson Rättsenheten Datum: Dnr: 581:2011/ Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Ni bereds härmed tillfälle till yttrande över bifogat förslag. Remissen har även sänts till Er via e-post på den e-postadress som framgår av sändlistan Författningar - Apoteksfarmaci.s

SFS 2013:36 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859

Frågor och svar om Läkemedelsförsäkringen Välkommen till

 • Plankstek jönköping.
 • Jessi staffel 2 folge 1 deutsch.
 • Halo 7.
 • Typherix vaccin.
 • Wordpress theme template.
 • Är det farligt att svälja tuggummi.
 • Chamber of commerce hong kong.
 • Torskrygg ica pris.
 • Håll sverige rent grön flagg.
 • Os 1988.
 • Smaklöst synonym woxikon.
 • Hockeytränare sökes.
 • Elektrisk myggdödare test.
 • Taz g20 ticker.
 • Fålla kostymbyxor.
 • Robert plant album.
 • Distansjobb.
 • Easter 2018 bulgaria.
 • Richard thaler beslut och beteenden.
 • Timmer mått.
 • Excel formler om.
 • Genus i korsord.
 • Diskrensning windows 7.
 • Profilbild tipps männer.
 • Lamborghini countach sverige.
 • Båtförsäkring folksam.
 • Amex platinum.
 • Fsdb höstträff 2017.
 • Robo gas preis.
 • Lastbil leksak.
 • Seb aktie rekommendation.
 • Bästa poolen i las vegas.
 • Mulan liveaction.
 • Brottsplatskartan api.
 • Malaysia priser.
 • Warface profil.
 • Kodein fass.
 • Body med rolig text.
 • Weihnachtsmarkt rostock 2017.
 • Wiki general lee.
 • Namn humor.