Home

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

SPSM | Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning | Handledning | Förskola, skola och fritidshem 5 Social miljö 48 7. Gemenskap 50 8. Begripligt sammanhang 51 9. Planerade aktiviteter utanför förskolans och skolans område 53 10. Samverkan med hemmet 54 11. Normkritik och attityder 56 Pedagogisk miljö 58 12 I handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning finns information om tillgänglighetsmodellen och hur självskattning kan genomföras med hjälp av värderingsverktyget. Handledningen ger även stöd till hur verksamheter kan arbeta systematiskt med utveckling av tillgänglig lärmiljö SPSM | Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning | Handledning | Förskola och skola . 7. Inledning. Alla barn och elever ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån sina egna förutsättningar och i ändamålsenliga lokaler. Det ställer . betydande krav på personal, lärverktyg, utformning av undervisning och lärmiljö

34 Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola Lycka till Gunilla Fällman Rådgivare. 35 Klart att alla ska med! Värderingsverktyget är bra för att de visar på att ALLA ska med! Även våra barn som är frökenutvecklare! Anonym deltagare maj 2014. 3 Ett helt paket för ökad tillgänglighet. Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägg Utbildningen kan då sägas vara tillgänglig och leda till en positiv kunskapsutveckling. Det är ett samspel mellan hörnstenarna, där vi behöver generalisera samtidigt som vi bejakar individuella förutsättningar. Relationen mellan de SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 1 För att underlätta det praktiska arbetet med att skapa en tillgänglig utbildning och göra lärmiljön mer tillgänglig, har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett värderingsverktyg som bygger på en tillgänglighetsmodell

Handledning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ..

 1. SPSMs utbildning En tillgänglig utbildning, Så gör vi det möjligt utgår från ett värderingsverktyg, samt ett lärmaterial, DATE. Med hjälp av värderingsverktyget värderar verksamheten sin tillgänglighet utifrån fyra indikatorer. Dessa fyra är: Förutsättningar för lärande, Social miljö, Pedagogisk miljö och Fysisk miljö
 2. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vänder sig till förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet
 3. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. 31 aug 2015. Linda. Off. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Materialet kan användas av förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet
 4. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning : Handledning : förskola, skola och fritidshem / ursprungstext: Lena Tufvesson ; omarbetad text och nytt manus: Lena Hammar Tufvesson, Lena, 1967- (författare) Hammar, Lena (författare) Sverige. Specialpedagogiska skolmyndigheten (utgivare) Alternativt namn: Specialpedagogiska skolmyndigheten ISBN 978-91-28-00670-
 5. E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66
 6. Köp online Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, sko.. (355404482) Pedagogik kurslitteratur • Skick: Begagnad Pris 190 kr • Tradera.co
 7. Tillgänglig utbildning-lärmiljöns betydelse för att alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialpedagogiska skolmyndigheten 2 •Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyget som stöd - SPS

 1. Ni kan beställa Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning utan kostnad på SPSMs hemsida. /Karin Olsson, specialpedagog Inlagt av Elevhälsan på Råtorp 2017-09-04 16:53 i Elevhälsan på Råtor
 2. tillgänglig utbildning 6 för att stötta skolors praktiska arbete med att skapa en tillgänglig utbildning. Eftersom grundpaketet inspirerats av SPSM:s material, hoppas vi att fler skolor även blir nyfikna på att använda SPSM:s värderingsverktyg för att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till
 3. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, skola och fritidshem från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Det här dokumentet rör första steget i det arbetet, kartläggningen

Metod: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Kort sammanfattning: Ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet. Författare/utgivare: SPS Studie kring vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning visar att det bidrar till ett nytt synsätt och ökad delaktighet. Har du erfarenhet av.. Tillgänglig utbildning syftar till att undanröja hinder som kan finnas inom utbildningsverksamheter för att alla barn och elever ska ges möjligheter att vara delaktiga och delta i verksamheterna på ett likvärdigt sätt (Tufvesson, 2015)

En tillgänglig skola funkar för alla elever Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering. Det föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. För att åstadkomma en tillgänglig skola behöver landets förskolor och skolor arbeta mer aktivt Uppdaterat värderingsverktyg möter ökat lagkrav på aktiva åtgärder. Lagom till det nya läsåret är nu vårt värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning uppdaterat för att bättre möta verksamheterna förskola, skola och fritidshem Den här utbildningen är inspirerad av Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. I modellen ligger förutsättningar för lärande som grund för de tre perspektiven social, fysisk och pedagogisk tillgänglighet. Bilden till vänster visar Österåkers kommuns tolkning av modellen Paketet som finns gratis tillgängligt för alla skolor och förskolor, består av: · Ett värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning, från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Verktyget hjälper förskolor och skolor, att se vilka områden som behöver utvecklas

Verktyg för tillgänglig utbildning Pressmeddelande • Okt 15, 2014 07:00 CEST Från och med den 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som ny diskrimineringsform även i förskolans. värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. I modellen ligger förutsättningar för lärande som grund för de tre perspektiven social, fysisk och pedagogisk tillgänglighet. För att kunna arbeta mot vårt mål att all pedagogisk personal i vår kommun ska gå igenom utbildningen är de För att underlätta det praktiska arbetet i skolan med att göra lärmiljön mer tillgänglig, har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten har också, tillsammans med Handikappförbundens projekt DATE, tagit fram ett gemensamt tillgänglighetspaket, kallat Tillgänglighet får skolan att funka Mora kommun ville öka tillgängligheten i förskolan och skolan och tog initiativ till ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samarbetet handlade om att följa Mora kommuns arbete med vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och har nu resulterat i en rapport

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig

Metod: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Kort sammanfattning: Ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet. Författare/utgivare: SPS Begreppet tillgänglighet är centralt i Vägledningen för webbutveckling. Det gäller delvis med den breda betydelsen att information och tjänster ska gå att nå (servern åtkomlig, filformatet läsbart, säkerheten god, prestanda acceptabel och så vidare). Men framför allt gäller det här i betydelsen att information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett till.

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

 1. För att innehållet ska bli läsbart och strukturerat för hjälpmedelsanvändare och användare med avvikande förmåga krävs grundläggande kännedom om tillgänglighet ur redaktörssynvinkel. Utbildningen handlar om både varför det är viktigt att publicera tillgängligt, vilka som berörs och hur du gör för att verkligen publicera tillgängligt
 2. 18 § För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
 3. Kurser för förskolepersonal anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket utsett och enas om ett upplägg. Det finns begränsade medel för nya kurser med start 2020. Läs mer om denna möjlighet under respektive kurs nedan
 4. Vi tittade även på, och diskuterade kring, nedanstående bild av två trianglar, som finns i SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Citat från värderingsverktyget: Tillgänglighet har länge handlat om hur lokaler kan utformas för att fungera bättre för personer med rörelse­, syn­ och hörselnedsättningar
 5. mellan elev och skolmiljö, ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och en distanskurs om att leda och planera tillgänglighetsarbete, säger Peter Westerdahl, projektledare för DATE.

Stig Andersson Samordnare digital läromedelsutformning stig.andersson@spsm.se Tillgänglighet i praktiken * Presentation: Bakgrund Nuvarande arbetsuppgifter Dagens agenda Tillgänglighetskrav på myndighet och i allmänhet Två tjänster, Hitta Läromedel och Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Fokus sedan på punkt två * Exempel från myndigheten Hitta Läromedel - tjänst. Tillgänglig utbildning för personer som använder rullstol -En studie om fysiska miljöhinder vid Lunds universitet Författare: Sara Kvick och Filippa Einarsson Handledare: Cecilia Pettersson Lunds universitet Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Box 157, 221 00 LUND Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning utgår från globala och nationella styrdokument •FN:s konvention om barnets rättigheter. •FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. •Skollagen •Läroplanen • Arbetsmiljölagen •Plan- och bygglagen •Diskrimineringslagen •Funktionshinderspolitiken 1 Tillgängliga lärmiljöer: en fallstudie av elevers skollivsvärld i en skola som arbetat med Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Hult, Åsa Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever. Råden är rekommendationer om hur kommuner och skolor kan eller bör handla och är tänkta att fungera som ett praktiskt och stödjande redskap i arbetet analys av resultatet används tillgänglighetsmodellen i SPMS:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, skola och fritidshem. Den teoretiska utgångspunkten har sin inriktning utifrån det relationella perspektivet. Med ett relationellt perspektiv ses elevens svårighete Tillgängligt lärande. Tillgängligt lärande är ett av de tre prioriterade områdena inom Uppsala grundskolor. Tillgängligt lärande handlar om en likvärdig undervisning som bygger på tillgänglighet, delaktighet och inkludering. Skolan skall möta varje enskild individ utifrån hens förutsättningar och med respekt för individen

Tillgängliga lärmiljöer : en fallstudie av elevers skollivsvärld i en skola som arbetat med Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning OSL:s regler om sekretess gäller endast för myndigheter. För verksamheter med enskild huvudman finns en regel om tystnadsplikt i 29 kap. 14 § skollagen (2010:800). Där anges att den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven förskoleklass eller ino Skapa en skola tillgänglig för alla Samtidigt har värderingarna kring utbildning av elever med särskilda behov skiftat från att erbjuda elever med funktionsnedsättning olika Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett värderingsverktyg för tillgängliga utbildningslokaler och riksförbundet Attention har genom.

Den fysiska miljön handlar om vilket material som utbildningen har, om den är tillgänglig för barnen samt hur ljud, ljus och luft påverkar barnens möjlighet till lärande. Specialpedagogiska Skolmyndigheten har tagit fram ett material som kan ligga till grund för att öka pedagogerna kunskaper kring hur tillgänglighet har för inverkan på barns lärande och utveckling utgångspunkt för att genomföra förändringar av lärmiljön. Kursen genomförs i föreläsningsform och beskriver vad tillgänglig utbildning innebär utifrån SPSM Värderingsvertyg för tillgänglig utbildning. Det finns möjlighet att gå fortsättningskursen Att utveckla en tillgänglig. lärmiljö. Medverkande Jenny Almkvist, Rodhe Jonsso Värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö, SPSM. DATE, SPSM. Levla, Umeå kommun. Skolkompassen, Gothia Fortbildning. Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd s. 14-15, Planera Undervisningsprocessen, Skolverket (pdf, ny flik) Uttrycka åsikter med samtalsmatta, DART, Västra.

Under förra våren och hösten har Spångholmsskolan haft fokus på lärmiljö och samarbetat med SPSM kring detta för att kunna utvecklas som skola. Ett intressant arbete där vi med handledning av SPSM använt oss av deras värderingsverktyg för att ringa in vilka delar vi som skola behöver arbeta mer med för att utveckla tillgängligheten i våra lärmiljöer på skolan På utbildningen i svenska för invandrare får du lära dig grunderna för att prata och skriva svenska. YH - Yrkeshögskola. Yrkeshögskolan är en utbildning efter gymnasiet som ger dig bra möjligheter att få jobb. Stäng Favoriter. Här sparas dina favoriter så att du snabbt hittar tillbaka till dem Svenska Brukshundklubbens utbildningssidor med träningstips för din hund och utbildningar för medlemmar, lärare och funktionäre Bakgrunden till min studie är att bristande tillgänglighet blev en ny form av diskriminering den 1 januari 2015. Därför syftar denna studie till att undersöka pedagogers erfarenheter och uppfattnin.

Vara en resurs för barn/elever i behov av särskilt stöd . Stötta/skapa gemensamma strukturer (ex. införande och utbildning/fortbildning i InPrint3) Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning, Specialpedagogiska skolmyndigheten, (2016) SPSM har tagit fram ett bra värderingsverktyg för förskola och skola, för att kunna arbeta med att skapa en tillgänglig utbildning. Ni kan läsa om den här. Materialet är gratis att beställa och värderingen görs med fördel online. Till detta material finns ännu ett material som heter DATE som är skapat av SPSM och Handikappförbunden Utbildningar för copywriter. Innan du inleder en kurs för copywriter bör du vara medveten om att det är viktigt att vara idérik och kreativ samt att kunna ta och ge konstruktiv feedback. Idag ska en copywriter kunna skriva för olika medier, som exempelvis print, internet och tv Universal design för lärande (UDL) i en tillgänglig lärmiljö. Vad innebär det? Film om UDL översatt till svenska Läs mer om UDL t.ex på Skolverkets webbsida Lärportalen Specialpedagogik Filmen har jag använt i kompetensutveckling i olika sammanhang (bl.a. i Mölndal) med koppling till: Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Utbildning i TEAMS för utbildning; Uppsalalärare nominerad till Guldäpplet! Tillgängligt lärande. Här samlar vi en del av alla de resurser som finns kring det prioriterade området Tillgängligt lärande SPSMs Värderingsverktyg för tillgänglig lärmilj. värderingsverktyg för tillgänglig utbildning samt DATE, ett lärmaterial för elever och personal. dessutom kommer vi att informera om SPSM:s kursutbud. Välkomna till en eftermiddag då ni kan reflektera och diskutera tillsammans med våra rådgivare i Linköping Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier och ska vara ett kunskapscentrum

All utbildning inom Svenska Seglarförbundet grundar sig på vår vision Segling - tillgänglig för alla och förbundets värdegrund - glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. Vi vill vara lyhörda för de behov som finns hos våra medlemmar och försöker ständigt utveckla våra erbjudanden Vad betyder att utbildningen är tillgänglig? Hurdana lösningar kan kommunerna erbjuda för att göra utbildningsstigen tillgänglig även i framtiden? Att göra utbildningen tillgänglig och samtidigt trygga utbildningens kvalitet i kommuner som sinsemellan är väldigt olika, är centrala mål i Kommunförbundets KOPA-projekt som precis är i startgroparna

SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig undervisning. Att skapa utbildning som gör att varje individ känner att det är meningsfullt för livet. Föreläsningen betonar vikten av att lära sig förmågor för att kunna anpassa sig till framtidens snabba förändringar För oss är det en självklarhet att bygga hållbara och tillgängliga digitala lösningar som följer gällande standarder för tillgänglighet. Två av våra medarbetare, Pär Lannerö och Pia Flodquist , har på uppdrag av Post- och telestyrelsen, och i samarbete med Myndigheten för digital förvaltning, arbetat med att förvalta, marknadsföra och vidareutveckla Vägledningen för. Microsoft Teams lanserades som en del av Office 365 i mars och finns nu även tillgänglig för Office 365 Education, något vi tror kan vara till stor nytta för dig som jobbar inom skolan.Att jobba i projekt och kommunicera i grupp kan vara en utmaning. Arbetet i skolan kräver ofta att man måste samarbeta inom arbetslaget, ämnesindelat, mellan klasser och mellan låg-, högstadielärare. Ta nästa steg i din utveckling. Hermods erbjuder kurser och utbildningar för privatpersoner där du kan utbilda dig till ett nytt yrke när och där du vill

Tillgänglig utbildning - SPS

Utbildningen beräknas ta cirka två till tre dagar att genomföra och när du väl gjort detta är du klar för ditt första uppdrag. Webbutbildningen kan du gå tillbaka till under uppdragets gång, då den finns tillgänglig för dig under ett helt år räknat från datumet du fick åtkomst till den Nytt värderingsverktyg: promenad-data. Publicerad: 23 Augusti 2019, 07:29. Footfall kan förenkla för alla aktörer som sysslar med hyressättning och värdering, säger Jacob Philipson, En fullversion ska finnas tillgänglig för alla med en Datscha-licens under hösten

Att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande

En tillgänglig utbildning för ALLA! - Pedagog Gotlan

 1. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, mot
 2. Afasiförbundet i Sverige » Värderingsverktyg för
 3. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - LIBRI
 4. SPSMs Värderingsverktyg
 5. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning
 6. Handledning utifrån Värderingsverktyg för tillgänglig
 7. LIBRIS - Värderingsverktyg för tillgän
Särskilt stöd Kil

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Utbildning

 1. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Läslistor
 2. Pia Persson - masterexamen i specialpedagogik
 3. Forskning och Fakta - Forum Bygga Skola - Ett forum för
 4. Studie kring vårt värderingsverktyg för
 5. En tillgänglig skola funkar för alla elever - Funkaportale
 6. Uppdaterat värderingsverktyg möter ökat lagkrav på aktiva
Material för en tillgänglig skola | DyslexiförbundetMora kommuns arbete med tillgänglig utbildning gav viktigaTillgänglig lärmiljö | Österåkers kommunSPSM - Tillgänglighet - Digitala lärverktyg
 • Tangit pvc lim.
 • Finlands självständighetsdag.
 • Elektrisk låspistol.
 • Obleke za nevestino mamo.
 • 24/1 namnsdag.
 • Garmin forerunner 235 elgiganten.
 • Ford transit mk2 kaufberatung.
 • Javascript get innerhtml.
 • Varningsmärken quiz.
 • Wbw bautzen.
 • Battleground wiki weapons.
 • Björn gustafsson melodifestivalen.
 • Värmekälla hönshus.
 • Vac no pudo verificar tu sesión csgo.
 • Electrolux årsredovisning 2017.
 • Drake house.
 • Stan lee lucky man stream.
 • Blå tåget band.
 • Los angeles memorial coliseum.
 • Imdb com leon the professional.
 • Yale doorman v2n problem.
 • Casino på nätet.
 • Bakugan runo.
 • Coyote cafe trier.
 • Vvs företag västerås.
 • Devdas full movie with swedish subtitles.
 • Hauttuberkulose ansteckung.
 • Centrifugalkoppling 25mm.
 • Indymedia linksunten alternative.
 • Dans för barn gislaved.
 • Indymedia linksunten alternative.
 • Ann fernholm böcker.
 • Händel messias.
 • Nomos in house.
 • Spotify windows free.
 • Vilka länder tillhör västeuropa.
 • Vindkraftverk effekt.
 • Hit me up översätt.
 • Småfåglar som flyger i flock.
 • Mikrofon till android.
 • Tid i lissabon.