Home

Hur många dialekter har svenskan

Har alla svenskar en personlig dialekt? Dialekter i andra språk. Finns det lika många dialekter i andra länder som i Sverige? Talar man mer dialekt i de övriga nordiska språken än i svenskan? Hur förhåller sig de svenska dialekterna i Finland till svenskan? Attityder, fördomar och makt. Uppfattas man olika beroende på vilken dialekt. Svenska dialekter är ett samlingsbegrepp som innefattar dels de olika genuina dialekter med rötter i fornöstnordiska som historiskt talats i nuvarande Sverige och Finland, och dels de moderna varianterna av standardspråket. De genuina dialekterna kallas även bygdemål eller sockenmål.Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark. Dialekter i andra språk. Finns det lika många dialekter i andra länder som i Sverige? Talar man mer dialekt i de övriga nordiska språken än i svenskan? Hur förhåller sig de svenska dialekterna i Finland till svenskan

Svenskan är väldokumenterad och har många ordböcker och andra språkhjälpmedel. Det finns flera historiska ordböcker, till exempel Svenska Akademiens ordbok , nutida större ordböcker, som Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien och Natur och Kulturs stora svenska ordbok , och stora grammatikor, inte minst Svenska Akademiens grammatik Med sina cirka tio miljoner talare är svenskan det största språket i Norden. Det språk som brukar kallas för rikssvenska bygger på den dialekt som talades i Mellansverige på 1800-talet. Den dialekten har spridit sig över landet, även om dialekterna lever kvar. Skånska och gotländska är två exempel på tydliga, svenska dialekter

Hur många dialekter finns det i Sverige? Var går gränsen

 1. Vokaler. Som många andra germanska språk har svenskan kort och lång variant av samtliga vokaler. [förtydliga] Generellt markeras det i betonade stavelser genom stavning med påföljande dubbel konsonant vid kort vokal och enkel konsonant vid lång [förtydliga], i många av dialekterna vilket inte förekommer i rikssvenskan.[förtydliga] eftersom betonade stavelser i svenskan alltid är.
 2. Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder. Du använder säkert inte heller samma sorts språk i alla sammanhang. Hur du vill att andra ska uppfatta dig påverkar int
 3. dre särpräglade
 4. Svenskan på 1800-talet. Idag går det att se hur 1800-talets svenska såg ut tack vare att det finns bl.a. ordböcker och språkregelsamlingar från den tiden. En som var utmärkande för svenskan på den tiden var den komplicerade verbböjningen

Svenska dialekter - Wikipedi

Folket fick då en bild av hur svenskan borde låta, ett fint ideal att leva upp till. Detta gjorde också så att dialekterna i Sverige blev mer lika varandra. En annan anledning till dialektutjämningen var 1900-talets urbanisering. När befolkningen flyttade in till städerna tog de med sig sina dialekter som då blandades och jämnades ut Finska (finska: suomen kieli) är ett finsk-ugriskt språk framförallt talat i Finland, där det tillsammans med svenskan är officiellt språk. Det är det i Finland mest talade språket, är officiellt minoritetsspråk i Karelska republiken i Ryssland och är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk.Finskan ligger, trots att det är obesläktat med de nordiska språken, emellertid [2. Meänkieli har på grund av mindre påverkan från standardfinskan behållit en stor mängd ord som tidigare förekom relativt allmänt i nordfinska dialekter och i öst- och västfinska dialekter. Bortsett från moderna svenska lånord finns det dock mycket få ord i meänkieli som inte förekommer i en/några finska dialekter I första delen av artikelserien Språkkontakt (Språkbruk 1/2014) beskrevs hur och varför språkkontakt uppstår och vad den kan innebära för ett språk. I denna del presenteras lånord i svenskan. I de följande delarna kommer bland annat svenska lån i finskan och lån i de svenska dialekterna i Finland att diskuteras. I första delen av artikelserien Språkkontakt (Språkbruk 1/2014. Arabiska håller på att gå om finska som näst största språk i Sverige. Persiska, polska och somaliska är andra språk som ökar snabbt. Det är några av de viktigaste trenderna bland de språk som talas i landet.För sju år sedan utkom lingvisten Mikael Parkvalls Sveriges språk - vem talar vad och var? Där kartlade han antalet modersmålstalare av de språk som fanns i Sverige 2006.

Arabiska är det största av de semitiska och afroasiatiska språken och ett av de fem största språken i världen.Språket skrivs med det arabiska alfabetet och är gemensamt för i stort sett hela arabvärlden.Det är ett av Förenta Nationernas officiella språk. [2]Arabiskan uppdelas främst i tre huvudvarieteter: modern standardarabiska, klassisk arabiska samt dialekterna Hur mycket dialekt som talas varierar mellan de nordiska länderna: Island: Isländska språket anses vara relativt enhetligt över hela Island, vilket till viss del har att göra med att Island har varit en ganska isolerad ö i Atlanten med en liten befolkning.Dessutom har man en lång skriftspråkstradition som har hjälpt till att bevara språkets struktur Den nordiska språkförståelsen. Den nordiska språkgemenskapen är en av de viktigaste frågorna för det nordiska samarbetet. Flera av de nordiska språken är mycket nära besläktade och förstås lätt av invånare i andra nordiska länder, medan andra språk som finskan och isländskan inte har samma igenkänningsfaktor bland nordbor Många tror att dom, som förr mest fungerat som talspråksform, därför kan komma att ersätta de och dem helt i framtiden. Könsneutrala ord har blivit vanligare i svenskan de senaste åren, till exempel talesperson för talesman Storbritannien har sedan 1900-talets början varit ett land som påverkat många andra länder i världen. I och med deras stora framgångar inom industrin har svenskan lånat väldigt mycket från engelskan, speciellt ord som hör till kategorierna teknik och kultur. På senare tid har låneorden även exploderat i sport-, nöje- och IT-branschen

Från och med 2009 har Sverige en språklag. Språklagen bygger på fyra överordnade mål för språkpolitiken, som riksdagen beslutade om 2005: Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig Så vårt svenska språk har många släktingar. Norska och danska är som svenskans syskon. Engelska och tyska är lite mer som kusiner, och spanska och franska är som sysslingar. Men även språken hindi och persiska är alltså släkt på långt håll med svenskan. De har ju samma förfäder

Frågor och svar om dialekter - Institutet för språk och

Hur många dialekter finns det i Sverige? Kommentera. Tydligare gränser finns det däremot för de språkdrag som dialekterna består av. Varje dialektord har till exempel sin utbredning, Pressmeddelande: 1 001 ord som kan försvinna ur svenskan; För två år sedan Beroende på hur man delar in språk och dialekter kan man säga att det finns mellan 2000 och 7000 språk i världen. Flest talare har nordsamiska som talas av upattningsvis 16 000-17 000 personer i hela det samiska området, och nästan lika många som talar sydsamiska. Pitesamiskan har ca 40 talare och umesamiskan drygt 10 En fråga som ibland landar i redaktionens inkorg gäller hur många ord som finns i det svenska språket och om engelskan inte är betydligt mer ordrik. Det enkla svaret är att ingen vet. Men i teorin måste nog det svenska ordförrådet sägas vara oändligt. Svenska Akademiens ordlista innehåller runt 125 000 ord. Här ryms ändå bara en liten del av ordförrådet. Vissa ratade ord är. Det går inte att säga hur många dialekter det finns i svenskan. och det är svårt att sätta gränser för var en dialekt börjar och en annan slutar. Det finns stora variationer inom var och en av dessa sex dialektgrupper

Svenska språket - en allmän beskrivning - Svenska språke

Olika typer av Dialekter: Bygdemål, landsmål Det som främst kännetecknar en dialekt är att den har ett bestämt geografiskt läge. Det är lätt att förstå hur just placeringen på kartan har någon betydelse. Olika varianter av språk uppstår ofta kring någon form av social gemenskap Sverige har både språkråd och språklag. Men rådet saknar chef och den ansvariga ministern vill inte svara på frågor. Tio år efter att de språkpolitiska budorden slogs fast letar Bo Löfvendahl efter någon som kan tolka och döma. Så här lyder språklagens motsvarighet till tio Guds bud:Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.Svenskan ska vara ett komplett och. Svenskan de talar är en estlandssvensk dialekt från Dagö. - Många som kommer på besök från Sverige säger att de har svårt att förstå deras dialekt men jag har ett tränat öra så för.

Om svenska - Norden i Skole

Hur man hälsar: hei och goddag Sverige och många andra länder har norskan lyckats bevara flera av sina dialekter. det ska inte uttalas. Så har det varit också i svenskan, men där tog man h:et bort i en stavningsreform 1906. Uttalet är dock detsamma i både svenska och norska Hur många ord det finns i svenska språket går inte att exakt svara på. Men Henrik Rosenkvist, docent i nordiska språk, gissar på cirka 80 000 och i veckans. Ett exempel på hur de regionala talspråken har likriktats är pronomenet dom, som tidigare bara förekommit inom vissa dialekter men som nu används av de flesta svenskar i tal (motsvarande skriftens de och dem). De nya talade massmedierna - film, radio, television - har visat alla hur den nationella svenskan låter. Fortfarande (80 av. Skribent: Hanna PedersenJensen gymnasium 2014Det svenska språket har sedan urminnestider utvecklats konstant och utvecklas ytterligare för varje dag som går. Det sker en märkbar ökad mängd slangord och dialekter som träder fram ständigt. Mitt mål med fördjupningen är att undersöka hur invandrarsvenskan som finns idag uppkommit samt hur den influerat det svenska språket till e norska. norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006). Dessutom talas det som modersmål av 59 000 i Sverige, 57 000 i USA, 13 000 i Danmark, 10 000 i Storbritannien, 9 000 i Canada, 7 000 i Tyskland

Språk för dig i skolan - Institutet för språk och folkminnen

Svensk fonologi - Wikipedi

Framtidens svenska Ingen vet idag hur svenskan kommer att se ut i framtiden, det är omöjligt att säga, men många språkforskare har olika teorier om hur utvecklingen kommer att ske. Något som är helt säkert är att nya saker och ny teknik kommer att skapas. Det kommer att behövas nya facktermer framförallt inom vetenskap, när nya områden utforskas och innehållet blir mer och mer. Hur har dialektskillnader uppkommit? 04.04.2014 10:29 Genom historien har i det svenska sråket skett många förändringar och detta har gjort att Svenskan har skilt sig från fornsvenskan

Såhär skriver Lars Wollin i Svenskan i tusen år: Vi har tidigare fastställt latinets Idag har dialekter ingen plats i media. Hur många konstnärer, författare, musiker och poeter har inte blivit mer upattade långt efter sin död? En förändring kommer när den upattas av många Oxfords stora ordbok innehåller drygt 170000 ord, och till dessa kommer ett mycket stort antal fackuttryck, tekniska termer, gamla ord samt ord från dialekter. Totalt ger det i varje fall över 500000 ord Många sådana ord har att göra med stadslivet, med ord som herr, fru, borgmästare (Bürgermeister), fröken (Fräulein), och hantverket, som skomakare (Shumacher) och liknande. Många andra tyska ord och uttryck gjorde sitt intåg i svenskan, vissa i lite annan form, eller med en annan betydelse, än hur det ursprungligen användes

Hur många dessa dialekter är blir svårare att fastslå, men det finns åtminstone definitivt skäl att skilja Pitebons sätt att tala från östersundarens. Det här med att samla norrländska dialekter under en benämning är dock inte särskilt problematiskt, så länge vi jämför norrländska med sydsvenska Dialekter är inte begränsade till en viss åldersgrupp eller till vissa specifika situationer - såsom är fallet med förortsslangen. Så tillbaka till frågan om 'rinkebysvenska' är en dialekt. Nej, det är snarare ett gruppspråk som används främst av ungdomar, i vissa situationer, för vissa syften - precis som slang Slanget har blivit som vanligt i dagens samhälle att vi ibland inte vet hur vi ska sätta ihop ord till meningar utan att använda slangord. 1.2 Frågeställning Det finns många anledningar till hur slang har tillkommit till det svenska språket, och några av de teorierna vill jag veta om Svenska dialekter. Som i många andra länder finns det dialekter som skiljer språket emellan. I Sverige kan man prata om dialekterna: Sydsvenska mål (Skåne), götamål (Västergötland), sveamål (Uppland), norrländska mål (Hälsingland norr över), gotländska (Gotland) samt finlandssvenska

Men det finns upattningar om hur många språk som talas i Sverige, Men även om svenskan inte förändras i grunden så har den i alla tider lånat ord från andra språk,. Svenska dialekter SFIpod . Hur många dialekter finns det i Sverige: det är svårt att säga hur många olika dialekter det finns och hur många olika dialekter det har funnits ; Den mest påtagliga skillnaden inom svenska språket är dock de olika dialekterna. Det finns ett verkligt och gamla låter på olika platser i Sverig Hur många ord för snö som finns i svenskan är svårt att säga. Det beror också på hur man räknar. Svenskan fungerar ju så att vi genom sammansättningar skapar nya ord, påpekar Annika. Hur många ordklasser har vi i svenskan? Publicerad 2012-10-22 Vill du också ha svar på en språkfråga? Ring: Språkrådet 08-442 42 10, vardagar 9-12. Eller mejla: sprakfragor@sprakradet.se Exakt hur många arabisktalande det finns i Sverige är svårt att säga eftersom många arabisktalande talar andra språk som kurdiska, armeniska, assyriska eller syrianska i hemmet. så har svenskan bara ett ord för du medan arabiskan skiljer på du i maskulin respektive feminin form

Språklig variation - Svenska

har valt att skriva om internetkulturen och dess påverkan på det formella språket. Korrespondensgymnasiet Rasmus Andersson Svenska C, SV1205 VT 2013 2013-05-03 2 2 BAKGRUND Omfattande språkforskning har tidigare gjorts inom många olika områden - exempelvis kring hur språk utvecklas Många ord skrevs med dubbla bokstäver för och 30-åriga kriget längre fram, kom ett antal högtyska lånord (från mellersta och södra Tyskland) in i svenskan, t.ex.: artig, förnäm, beskylla, ordna, skaffa Påverkan från språket i radio och TV och de ökade kommunikationerna har gjort att dialekterna delvis trängts. på hur litteratur, lärare och läroböcker definierar nyckelbegreppen i denna undersökning. Olika definitioner kan betyda olika prioritet när man pratar om vad som ska inkluderas i skolundervisning eller inte. Detta arbete har alltså ett fokus på begreppet språklig variation, framför allt dialekter Finska dialekter. Det finska talspråket fördelar sig på ett flertal olika dialekter. Till grund för indelningen ligger den ljudhistoriska utvecklingen, och man räknar med två huvudgrupper, de västfinska och de östfinska dialekterna. Dialektgränserna bygger på utbredningen av vissa uttalsskillnader

Språket tar sig an några av julens viktigaste ord: julmys, julsofta och jullöka. Dessutom besöker vi Kalle Anka-översättaren Stefan Diös och pratar om långtbortistan och läskeblask. Orden långtborti... - Lyssna på När kom ordet mys in i svenskan? av Språket direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app Varför har svenskan så många lånord Språket guidar i typsnittens historia och berättar exakt hur lång tid det Dialekten i Västmanland liknar på många sätt rikssvenskan och. Hur engelskan tar över vårt språk May 7, 2018. Detta på grund av att engelskan har många fler ord samt betydelser av orden än vad svenskan har. Ta det svenska ordet tack som exempel, det kan betyda olika saker beroende på sammanhanget Någon dag i February månaden pratade vi i vårt Svenska klass om dialekter och vad tyckte vi om dialekter i Sverige . Alla nästan tyckte samma sak om dialekter och vad är det dialekter och hur många dialekter finns i Sverige . Sverige är uppdelat 21 län och några av dem har sina egna dialekter Man ser också en stolthet hos dem och flera framhåller att de har fått mycket beröm för sitt språk av folk som anser att det är trevligt att höra lite dialekt i etern. Många av dem nämner ändå att de medvetet valt att tona ner vissa drag i sitt språk - och då är det speciellt u-ljudet som nämns

Hur har svenskan förändrats de senaste 100 åren? Josephson, Olle. 2004. Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Stockholm. Norstedts. Var kommer det svenska alfabetet ifrån? Larsson, I & Jansson, S-B. (2010). Den medeltida skriftkulturen i Sverige: genrer och texter Hur hänger orden samvete, Vilket inflytande har svenskan haft på andra språk? Dialekten i Västmanland liknar på många sätt rikssvenskan och kan därför vara svår att definiera Hur många språk finns det i Kina? Den dialekt som har ställning som rikskinesiska kallas i Kina Vi använder oss också av toner då och då i svenskan, som t.ex. för att skilja mellan stègen (de man tar när man går) och stégen (den man klättrar på)

Hur många av mina läsares inlärda irritation har slagit till av att jag i den här texten börjat meningar med såväl Han har bland annat forskat om svenskan som fack- och. Hans Landqvist undervisar och forskar vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. I den här artikeln behandlar han några aktuella utvecklingstendenser i sverigesvenskan. Artikeln är en bearbetning av en artikel med samma tema, som är tryckt i Poppis 2001, medlemsbrev för Svensk­lärarna i Finland rf. Hans Landqvist undervisar och forskar vid Institutionen för. Språkets lyssnare har trendspanat bland modeord och populära uttryck. Ylva Byrman förklarar varför formuleringar som förslag till personlighet och rimligt är vanliga på twitter. Veckans språkfrågor... - Lyssna på Här är höstens språkliga trender 2020 av Språket direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app

Hur har dialekterna förändrats under det senaste

•När man talar om hur olika språk hänger ihop så gör man det i termer -Om det finns många æ i texten, är den sannolikt dansk. -Säkra tecken på norska är ei (som i vei = väg), au (som i sau = får), øy (som i øye = öga). -Norskan har (som svenskan) nästan alltid p, t, k i ord där danskan har b, d, g. Jämför gap. Frågan om hur många svenska lånord det finns i finska språket är omöjlig att besvara, åtminstone om vi inte närmare preciserar vad vi avser med finska. Om vi beaktar alla varieteter av finska - det gamla skriftspråket, de lokala dialekterna och andra former av talat språk - är antalet lånord mångfaldigt större än i det nufinska skriftspråket, där det torde finnas över. Har låneord från svenskan. * För att markera att det handlade om ett eget språk, började benämningen meän kieli (betyder: vårt språk) användas på 1980-talet. I dag är språket meänkieli ett etablerat begrepp. * Ett av de mest utmärkande dragen i meänkieli är den rikliga förekomsten av h: talhoon 'in i huset' (finska taloon) Dialekter. Verkliga dialekter, motsvarande vad som finns i Skandinavien, förekommer inte på Island. Orsakerna till detta är troligen flera. Man har pekat på litteraturens ovanligt stora betydelse på Island genom tiderna. I det isländska samhället kunde många läsa. En sammanhållande faktor utgjorde (41 av 286 ord) Författare: Gösta Hol

Svenska språkets histori

Skånska är ett samlingsord som syftar dels på de olika moderna sydsvenska dialekterna i Skåne och dels på de äldre dialekterna som talades i Skånelandskapen före försvenskningsprocessens införande på sent 1600-tal. De äldsta bevarade fornskånska manuskripten, såsom Cod.Holm.B74 och Cod.Holm.B76 är från mitten av 1200-talet respektive tidigt 1300-tal och finns bevarade på. svenska dialekter. svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk Svenskan har en mängd dialekter som uppstått när många människor bott avskilda under en längre tid. Dialekter är roligt, men tyvärr försvinner de mer och mer när alla kan lyssna på rikssvenska på TV och radio. En av de mer speciella dialekterna är finlandssvenskan Det finns ingen anledning till oro. Värmländskan kommer inte att dö ut. Värmländskan, dalmålet och andra fina dialekter, till och med göteborgskan, är livskraftiga. Varken den stora. Hur har dialektskillnader uppkommit? 04.04.2014 10:29. Genom historien har i det svenska sråket skett många förändringar och detta har gjort att Svenskan har skilt sig från fornsvenskan. Detta har gjort att alla i landet talar samma språk men på olika sätt

Därför låter skånskan som den gör SVT Nyhete

Svenskan började alltså först från indoeuropeiska, som i sin tur blev urgermanska. Den delades sen upp i en västlig och en nordlig del. Den nordliga delen blev till urnordiskan, som sen blev till bland annat svenska. Släktskap mellan språk. Forskare har kommit fram till hur världens olika språk är släkt med varandra De mest ålderdomliga och avvikande dialekterna förlorar sina särdrag, men samtidigt utvecklas en norrländsk svenska som skiljer sig från t.ex. svenskan i Stockholmstrakten. Avhandlingen är skriven på engelska och har en svensk sammanfattning - Många enspråkiga personer växlar dialekt, Men det finns ett system för hur olika språk samarbetar. att svenskan alltid har förändrats och haft inflytande från andra språk Gutamålet kan sägas vara en dialekt av svenska språket —. som nu skrivs åi har bevarats. Den har i svenskan förenklats till ett att de ofta uttals på ett ålderdomligare sätt än i svenskan. Hur många skolbarn runt om i landet har inte undrat över varför man måste skriva stjärna och skjuta när det lika gärna kunde.

Helsingforssvenskan är inte standardsvenska – denSvensk språkhistoria – svenskamedlillamy

De svenska dialekterna är livskraftiga och tycks inte vara hotade, varken av mediebrus eller människors ökade rörlighet. Den slutsatsen drar Gösta Bruce, en av ledarna för ett stort svenskt dialektforskningsprojekt. I Danmark har dialektforskare nyligen förutspått att dialekterna kommer att dö ut inom en snar framtid. Redan i nästa generation ko.. Det är i en ny svensk forskningsstudie som man nu kan slå fast hur de svenska dialekterna slipats bort. På bara 70 år har dialekterna anpassats kraftigt mot riksuttalet Han har studerat anteckningar om hur ord uttalades på olika dialekter i början av 1900-talet. Uttalen har jämfört med inspelningar som samlats i Swedia 2000 - ett projekt med syfte att. Dialekterna har ofta utvecklat sig obehindrat, medan riksspråket på många sätt stannat i utvecklingen och i alla fall varit mer konservativt. Låt oss ta det från början. Den framstod för många också som Guds bud om hur svenskan skulle stavas och böjas Förutom det finns det ofta många likheter mellan orden i svenskan och holländskan. Lätt språk med många fallgropar. Om det är lätt kan man börja undra vad svårigheten i att lära sig språket ligger. En sak man ska ha klart för sig när det kommer till holländskan är att varje liten stad har sin egen dialekt

 • Skunk ungar.
 • Mats wilander oscar wilander.
 • Paris sevärdheter tips.
 • Hyra eller köpa lägenhet i spanien.
 • 000webhost.
 • Alana thompson lauryn shannon.
 • Anthony hopkins filmer.
 • Julius caesar shakespeare.
 • Örnsköldsviks allehanda.
 • Ikea värmeljus.
 • Saudi ar.
 • Färga bryn och fransar hemma.
 • Tuborg julöl 2017.
 • Nelson mandela.
 • Hth lund.
 • Use iphone as webcam usb.
 • Börshajen andra farhad.
 • Hög puls rökning.
 • När levde abraham.
 • Leslie mandoki gabor mandoki.
 • Kända aprilskämt.
 • Lol esports wiki.
 • Ältester mensch mit anenzephalie.
 • Norrehedskolan helsingborg.
 • Vad kostar en klippning 2017.
 • Borste lp skivor.
 • Växer bebishår ut igen.
 • Meccano 27 i 1.
 • Fartygsbefäl klass 4.
 • Nexus 5x.
 • Piaget biographie.
 • Biltema grilltillbehör.
 • Cessna skyhawk.
 • Sync jabra headset.
 • Michelle knight mother.
 • Jan lindberg stockholm.
 • Go figure movie.
 • Carport selber bauen materialliste.
 • Försäkringskassan privat.
 • Angola inbördeskrig.
 • Toyota land cruiser 200 till salu.