Home

Prop. 1985/86:80

Vid lika Prop. 1985/86: 80 röstetal gäller som huvudregel att ordföranden har ulslagsröst. Frän denna regel görs vissa undanlag. I förvaltningsärenden som påminner om brott­mål har man sålunda ansett atl den ståndpunkt som är mildast för den enskilda parten bör vara utslagsgivande vid lika röstetal Ny förvaltningslag (prop. 1985/86:80) Allt flera egendomliga och förnuftsvidriga beslut och domslut av myndigheter och domstolar leder till att man både inom och utom landet börjar ifrågasätta vårt lands karaktär av rättsstat. Lagstiftningens omfattning gö Prop. 1985/86:80: Avsnitt om ny förvaltningslag, 2.3, 2.6; 2.3. Bättre kontakter mellan myndigheterna och medborgarna. Mitt förslag: Förvaltningslagen byggs ut med nya regler om myndig- heternas serviceskyldighet gentemot allmänheten, samverkan mel- lan myndigheter, enkelt och snabbt förfarande, lättbegripligt språk och muntlig. Utskottet behandlar i detta betänkande proposition 1985/86:80 om en ny förvaltningslag och de motioner som väckts med anledning av propositionen. Samtidigt behandlar utskottet ett antal under allmän motionstid väckta motioner som gäller förvaltningsrättsliga frågor eller frågor om förhållandet mellan enskilda och myndigheterna

Det krävdes även att myndigheterna lämnade snabba, enkla och entydiga besked och att deras handlande präglades av en önskan att bistå medborgarna (prop. 1985/86:80 s. 13). Sedan 1986 års förvaltningslag trädde i kraft har några mer genom- gripande ändringar i den lagen inte gjorts Prop, 1985/86:80 s 77 ff Proposition 1986-01-23 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1986-01-23 Organisationer: Förvaltningslagen (FL) - 38 § Förvaltningslagen (FL) - 39 § Myndigheters skyldighet att ompröva sina beslut. Specialmotivering till 27 § förvaltningslagen. I specialmotiveringen till 27 § förvaltningslagen uttalade departementschefen (prop 1985/86:80 s 77 ff.

Prop, 1985/86:80 s 59 Proposition 1986-01-23 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1986-01-23 Organisationer: Förvaltningslagen (FL) - 6 § Myndigheters skyldighet att lämna upplysningar m.m. Specialmotivering till 4 § förvaltningslagen. I specialmotiveringen till 4 § förvaltningslagen uttalade departementschefen (prop 1985/86:80 s 59 ff) bland annat följande om myndigheters. Prop, 1985/86:80 s 20 Proposition 1986-01-23 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1986-01-23 Organisationer: Förvaltningslagen (FL) - 6 § Myndigheters skyldighet att lämna upplysningar m.m. Allmän motivering till 4 § förvaltningslagen. I den allmänna motiveringen till 4 § förvaltningslagen uttalade departementschefen (prop 1985/86:80 s 20 f) bland annat följande om. Bet. 1985/86:KU21 om en ny förvaltningslag, m.m. (prop. 1985/86:80). Läs och ladda ner utskottsbetänkandet. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.

För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se behandlingen av FRU:s förslag (se prop. 1985/86:80 s. 32 f.). Även om det är fråga om myndighetsutövning, är dock ingen - mer än ordföranden - skyldig att rösta för mer än ett förslag. Det hänger samman med att det skulle te sig stötande om en ledamot, som redan röstat för ett förlorande förslag, skulle vara tvungen att 47 Det är viktigt att myndigheterna strävar efter att uppnå samstämmighet och konsekvens även om de har olika inriktning (prop. 1985/86:80, sid. 23). Den handläggande myndigheten ska själv i den utsträckning det är möjligt och lämpligt ta de kontakter med andra myndigheter som behövs för att utredningen i ärendet ska bli tillräcklig I förarbetena till förvaltningslagen (prop. 1985/86:80 s. 45 f.) uttalade departementschefen bl.a. att möjligheten att överklaga myndighetsbeslut till högre instans är en viktig rättssäker-hetsgaranti med djupa rötter i vår förvaltning. I propositionen görs en genomgång av de principer som allmänt gäller för ett beslut

Handläggningen ska anpassas till ärendets art. I förarbetena sägs att det är den enskildes intresse av enkelhet som skall stå i centrum och att förenklingssträvandena måste sträcka sig över myndighetsgränserna och omfatta också myndigheternas språk (prop. 1985/86:80 s. 62) Ett avvisningsbeslut förutsätter att myndigheten vet vilken dag klaganden fick del av beslutet. För det fall att myndigheten inte vet detta bör utgångspunkten vara att skrivelsen har kommit in i rätt tid. Om omständigheterna gör det sannolikt att tiden är överskriden bör en närmare undersökning göras (prop. 1985/86:80, s. 74) Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:4 Vidare ansågs det knappast vara möjligt att under följdlagstiftningsarbetet klara ut inom vilka områden specialregler kunde behövas (prop. 1985/86:80 s. 41). - Inom bl.a. det sociala området finns numera ett flertal specialregler som anger under vilka förutsättningar ett meddelat beslut kan omprövas eller ändras Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291

(Prop. 1985/86:80 s. 18 ff. och 59 ff.) I doktrinen har ansetts att serviceskyldigheten inte ska bedömas annorlunda i ärendeslag där det förekommer ett stort antal ärenden (s.k. massärenden; se Trygve Hellners & Bo Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, tredje upplagan, s. 77 f. Återkallelse kan ske, om den enskilde har utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter (jfr prop. 1985/86:80 s. 39). Länsstyrelsens beslut att återkalla tillståndet ansågs korrekt och Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd 3 prop. 1971:30 Del 2 s. 331. Av förarbetena i Prop. 1985/86:80 (s.55) till den nuvarande förvaltningslagen ( 1986:223 FL) framgår att begreppet myndighetsutövning har samma betydelse idag som i den äldre förvaltningslagen, 3

Ny förvaltningslag (prop

Ett annat exempel på normbeslut är lokala trafikföreskrifter vilket är det som är aktuellt i det överklagade beslutet. Dessa nämns uttryckligen i förarbetena till ÄFL, prop. 1985:86/80 s 58. Det bör emellertid observeras att flera av lagens bestämmelser är utformade så att de bara reglerar handläggningen i förhållande till parter för många instanser (prop. 1985/86:80, avsnitt 2.1, s. 11 - 12 och avsnitt 2.3, s. 18 - 22). 1.3 Försäkringskassan - en förvaltningsmyndighet Försäkringskassan är en central förvaltningsmyndighet (1 § förordningen [2004:1299] med instruktion för Försäkringskassan). Försäkringskassan måste följa bestämmelserna i FL (prop. 1985/86:80 s. 74). Detta uttalande tar emellertid sikte på situationen när beslutsmyndigheten överlämnat överklagandet utan ett uttryckligt uttalande i rättidsfrågan. Enligt kammarrättens mening kan ett överlämnande inte anses innefatta ett ställningstagande med innebörde I förarbetena sägs bl.a. att parter och andra kan få värdefull information och vägledning genom att avvikande uppfattningar inom myndigheten dokumenteras och bringas till deras kännedom och att det i vissa fall också kan vara ett mera allmänt intresse att så sker (prop. 1985/86:80 s. 36). Tidpunkten för reservatione

om ny förvaltningslag lagen

Källor: prop. 1985/86:80 lagen.nu Lars Bålman. Fick du svar på din fråga? Ja Nej. Relaterat innehåll. Boka tid med jurist Lös juridiska problem genom vår webb- och telefonrådgivning Jobba hos oss Vi formar Sveriges framtida stjärnjurister. Senaste besvarade. Denna uppfattning om vad man brukar kalla beslutens rättskraft har stöd i förarbetena till förvalt ningslagen (prop. 1985/86:80 s. 39) och är stadigt förankrad i prax is (se t.ex. den redovisning av prax is som finns i Trygve Hellners och min kommentar till förvaltningsla gen, 5 uppl. 1999, s. 306)

Myndigheters serviceansvar innebär att du har rätt att ställa frågor till en myndighet. Vidare har du naturligtvis rätt att få svar på din fråga inom rimlig tid. Svaret får inte dröja onödigt länge. Svarstiden beror naturligtvis på myndighetens arbetssituation, resurser och frågans art (prop. 1985/86:80 s. 60 samt JO 1997/98 s. 460) I prop. 1985/86:80 lade regeringen fram förslag till en ny förvaltningslag, som huvudsakligen motsvarade det utredningen lade fram. Förslaget antogs av riksdagen (bet. KU 1985/86:21, rskr. 1985/86:202) Av prop. 1985/86:80 s. 77 framgår bl.a. följande. Myndigheten bör i allmänhet inte ompröva sitt beslut sedan den har överlämnat handlingarna i ärendet till den högre instansen. Olägenheter i form av motstridiga avgöranden m.m. kan annars uppstå. En praxis som utesluter att omprövning görs seda Av förarbetena till gamla förvaltningslagen framgår att begreppet myndighetsutövning har samma betydelse som i den förrförra förvaltningslagen (1971:290) (ÄÄFL), se prop. 1985/86:80 s. 55. I den lagens 3 § användes uttrycket utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande Av förarbetena till den nuvarande förvaltningslagen (prop. 1985/86:80 s. 57) framgår att också ett automatiserat förvaltningsförfarande omfattas av förvaltningslagen. Det gäller även om det är fråga om massärenden. I förarbetena till 1971 års förvaltningsreform förutsattes att undantag fö

stämmer i sak med 4 och 5 §§ i 1971 års FL (prop. 1985/86:80 s. 64). Motiven till 4 och 5 §§ i 1971 års FL finns intagna i prop. 1971:30 del 2 s. 336 ff. Se även Justitieombudsmannen (JO) 1988/89 s. 409 ff. Justitiekanslern (JK) och JO har i ett flertal ärenden behandlat frågor om jäv. Besluten finns intagna i d samt i samband med oriktigt uppgiftslämnande (prop. 1985/86:80 s. 39, sedermera kodifierat i 37 § FL) samt icke-tidsbegränsade biståndsbeslut (RÅ 2000 ref. 16), se vidare exv. Bäckman, Therese, Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet, Sthlm 2013 s. 87 f. 26 SOU 2010:29 s. 572. Exv 1985/86:80 s. 48 och 51 f. samt prop. 2006/07:99 s. 23). Ett partsbesked saknar rättsverkningar i form av exempelvis exigibilitet och får som regel inte överklagas. En eventuell tvist är vanligtvis förbehållen allmän domstol att avgöra. HFD 2016 ref. 62 HFD 2016 4 Syftet.

9 Se prop. 1985/86:80 s. 39 (principer [] som har utbildats i praxis); Hans Ragnemalm, För- valtningsprocessrättens grunder, 10 uppl. 2014 s. 128 (ang. att riktlinjerna för bedömning av negativ rättskraft främst är en fråga för rättspraxis); Trygve Hellners - Bo Malmqvist, Förvalt obehövlig (prop. 2010/11:165 s. 867 jämförd med prop. 1985/86:80 s. 67). 21. En uppgift är givetvis uppenbart obehövlig att kommunicera om den utifrån den i ärendet tillämpliga lagstiftningen saknar relevans. Även uppgifter som avser sådana faktiska förhållanden som den skattskyldige kan förutsättas känna till oc obehövlig (prop. 2010/11:165 s. 867 jämförd med prop. 1985/86:80 s. 67). 21. En uppgift är givetvis uppenbart obehövlig att kommunicera om den utifrån den i ärendet tillämpliga lagstiftningen saknar relevans. Även uppgifter som avser sådana faktiska förhållanden som den skattskyldige kan förutsättas känna till och knappast ka

om en ny förvaltningslag, m

beslut i dessa frågor torde inte vara överklagbart (jfr prop. 1985/86:80 s. 46 och prop. 1997/98:101 s. 51). Prop. 1998/99:138 7 Vad gäller prövningen enligt arbetstvistlagen kan domstolen endast pröva om arbetsgivaren har överskridit ramen för sin fria prövningsrät Varje förvaltningsmyndighet har på sedvanerättslig grund en utredningsplikt, dvs. ansvar för att ärendena blir tillräckligt utredda (prop. 1985/86:80 s. 19). Denna officialprincip innebär att myndigheten ska leda utredningen och se till att den får ett tillräckligt underlag för besluten 1 Se prop. 1985/86:80, s. 21, 41; prop. 2016/17:180, s. 222. 5 om berättigade förväntningar) upp. Därefter kommer jag att övergå till att redogöra för vilka möjligheter och skyldigheter myndigheter har att ändra sina beslut mot bakgrund av dessa begränsningar Domstol Regeringsrätten Avgörandedatum 1996-05-24 Målnummer 6922-94 Lagrum 16 § lagen om kemiska produkter 27 § förvaltningslagen (1986:223) Litteratur prop. 1985/86:80, s. 37-43, 76 f

Prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag Sören Öma

 1. Litteratur: Prop. 1985/86:80 s. 39, 41 och 76; prop. 2016/17:180 s. 261 och 262; SOU 2019:29 s. 660. Metadata. Domstol Hovrättenför Nedre Norrland Avgörandedatum 2018-01-31 Målnummer ÖÄ 1283-16 Lagrum 27 § förvaltningslagen Rättsfall RÅ 1996 ref. 51 NJA 1999 s. 248 NJA 2016 s. 844.
 2. I förarbeten till bestämmelsen uttalas följande (se prop. 1985/86:80 sida 74). Ett beslut enligt denna paragraf att avvisa en skrivelse förutsätter emellertid att myndigheten vet vilken dag klaganden fick del av beslutet (jfr kommentaren till 21 § tredje stycket). Nä
 3. Denna princip har också kommit till uttryck bl.a. i förarbetena till förvaltningslagen (1986:223). Där anges att om klaganden begär att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition) kan det krävas särskild skyndsamhet vid handläggningen av ett överklagande (jfr prop. 1985/86:80 s. 74)
 4. författningsstöd (prop. 1985/86:80 s. 39). Mittuniversitetet har anfört att lärosätets rutin för avregistrering av inaktiva studenter begagnar sig av ett uttryckligt förbehåll i antagningsbeskedet enligt vilket studenten förlorar sin plats om denne är inaktiv de tre första veckorna efter att kursen startat
 5. Regeringen lämnade förslaget till ny förvaltningslag, prop. 2016/17:180, till riksdagen i april 2017. Konstitutionsutskottet beredde ärendet och lämnade sitt betänkande i juni. Det planeras för att beslut ska tas i riksdagen i september 2017 och att den nya förvaltningslagen ska träda i kraft den 1 juli 2018 Sommaren 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft
 6. Omröstning är ett besluts- eller undersökningssätt som innebär att varje part som deltar har en eller flera röster som denne framför till förmån för det alternativ denne gillar bäst. I regel blir det alternativ gällande som får en enkel majoritet av rösterna, men även andra typer av majoriteter kan användas (såsom absolut, kvalificerad eller relativ majoritet)
 7. I förarbetena till gamla förvaltningslagen (1986:223), prop. 1985/86:80 s 58, sägs följande: Paragrafen hänvisar till de begränsningar i lagens tillämpning som enligt 31-33 §§ gäller i kommunala och vissa andra myndigheters verksamhet. Dessa tre paragrafer motsvarar 2 och 3 §§ i gamla lagen

(prop. 1985/86:80 s. 13 respektive 59). I förarbetena till den nu gällande förvaltningslagen anges bl.a. att sambandet mellan rättssäkerhet och service förutsätter att förfarandet utformas med högt ställda krav på förvaltningen att lämna snabba,. subjekt, exempelvis aktiebolag, handelsbolag, stiftelser och dödsbon (prop. 1985/86:80 s. 59). Däremot avses i princip inte offentliga organ för det allmänna, t.ex. kommuner eller statliga myndigheter. Anställda och folkvalda i den egna kommunen kan få ärenden prövade genom at (prop. 1985/86:80, s. 68). Ordföranden ska lägga fram de olika. förslag till beslut som har väckts under överläggningen. Varje. förslag ska läggas fram så att det kan besvaras med antingen ja. eller nej. Med ledning av vad ledamöterna svarar eller tidigare. har sagt anger ordföranden sedan vilket förslag som enligt han (Prop. 1985/86:80, 1988/89:113 till FL) PM 4 (5) 2008-01-25 2011-07-04 Saklig grund . Vad som är saklig grund anges inte närmare i LAS. Det ansågs vid tillkomsten av 1974 års lag inte möjligt, och inte heller lämpligt, att precisera detta i lagtexten. Omfattande rättspraxis ge Om det kan slås fast att den sökande utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter kan dock även gynnande förvaltningsbeslut återkallas (se prop. 1985/86:80 s. 39). Av handlingarna i ärendet framgår dock inte att högskolan fattat något beslut om återkallande av beslutet att anta N N till kursen vetenskaommunikation

Prop. 1985/86:80 - Förarbeten Sören Öma

 1. Justitiekanslern erinrar om att en förfrågan från en enskild till en myndighet ska besvaras av denna så snart som möjligt. Vidare framgår av förarbetena till 4 § FL att en myndighet alltid måste lämna något slags svar (prop. 1985/86:80 s. 60)
 2. 6. Borås Stad Stadsrevisionen• För att en handling ska vara allmän krävs att den i tryckfrihetsförordningens mening kan ses som en handling och att den anses förvarad hos en myndighet eller vissa kommunala bolag och att de
 3. Regeringen har även uttalat att en kommunal verksamhet bör välja att tillämpa FL fullt ut vid handläggningen i ett enskilt fall när det är svårt att på förhand avgöra om ett beslut i ärendet får angripas enligt kommunallagen eller speciallagstiftning (prop. 1985/86:80 s. 82).Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis gäller undantagen i 2 § FL endast om beslutet kan.
 4. a förslag (avsnitt 2). Jag övergår därefter till att i den allmänna motiveringen behandla de Prop. 1985/86: 133
 5. Enligt 8 § FL bör en myndighet som har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad vid behov anlita tolk. Regeln tar sikte både på muntlig tolkning vid t.ex. en förhandling eller ett förhör och på skriftlig översättning av handlingar (prop. 1985/86:80 s. 27)
 6. Men finns det anledning att tro att skrivelsen kommit in för sent bör Försäkringskassan göra en utredning om detta (prop. 1985/86:80, avsnitt 4.1, s. 74 och RÅ 2007 not. 34, Domsnytt 2013:035). Tvåmånadersfristen räknas på så sätt att om fristen börjar den 4 mars löper den ut den 4 maj

3 Se förarbetena till förvaltningslagen (1986:223), prop. 1985/86:80 s. 77 ff 4 Se prop. 1985/86:80 s. 39 5 Se Högskoleverkets rapport Rättssäker examination, andra omarbetade upplagan, 2008:36R, s. 67 6 Se Högskoleverkets ovan nämnda rapport, s. 68 7 Se Högskoleverkets ovan angivna rapport, s. 68 f myndigheter i andra sammanhang (jfr prop. 1985/86:80 s. 59). Det innebär att myndigheten inte alltid kan inskränka sin sökning till de register och uppgifts-samlingar som direkt avser den verksamhet eller de ärendeslag från vilka allmänna handlingar begärs ut. Har myndigheten exempelvis sammanställninga Hon eller han kanske vill framföra synpunkter per telefon eller träffa en handläggare personligen för att få prata med denne om ärendet. Många enskilda är ovana vid att uttrycka sig skriftligt och då är det viktigt att man har rätt att lämna uppgifter muntligt till myndigheterna (prop. 1985/86:80, s. 25) 3 Se förarbetena till förvaltningslagen (1986:223), prop. 1985/86:80 s. 77 ff . 4 Se prop. 1985/86:80 s. 39 . 5 Se Högskoleverkets rapport Rättssäker examination, andra omarbetade upplagan, 2008:36R, s. 67 . 6 Se Högskoleverkets ovan nämnda rapport, s. 68 . 7 Se Högskoleverkets ovan angivna rapport, s. 68 f

En myndighets skyldighet att tillförsäkra enskilda tillgång till allmänna handlingar sträcker sig emellertid längre än vad som kan krävas av myndigheter i andra sammanhang (jfr prop. 1985/86:80 s. 59) Lagen bygger p uppfattningen att tyngdpunkten i f rfarandet b r f rskjutas ned t i instansordningen, s rskilt mot den f rsta instansen (prop.1985/86:80 s, 12). Viktiga inslag r nya regler om att myndigheterna skall l mna v gledning och annan service till enskilda parter i f rvaltnings renden och i kad utstr ckning sj lva ompr va felaktiga beslut m. (prop. 1985/86:80) Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag samt nio motioner som väckts med anledning av propositionen. Samtidigt behandlar utskottet ett antal under allmän motionstid väckta motioner rörande förhållandet mellan de enskilda och myndigheterna Tidigare gällde, att anteckningarna borde dateras och undertecknas av den tjänsteman som gjort dem (prop. 1985/86:80 s. 66). I förarbetena till den nya förvaltningslagen (år 2017), omnämns inte detta. Det kan dock tillägas, i enlighet med ovan nämnda, att undertecknande inte är till men Prop. 1985/86:80 stadgar tydligt reglerna för återkallelse av förvaltningsbeslut, tillsammans med tre vedertagna undantag för återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut och prop. 1985/86:80 har därför tillsammans med lagtext används som primär rättskälla

Prop, 1985/86:80 s 39 f Infosoc Rättsdataba

1985/86:80 s. 79). Inte heller i utlänningsärenden skall Invandrarverket behöva avvakta eller föranstalta om en komplettering av materialet för att en omprövning sakligt sett skall kunna genomföras (jfr beslut av riksdagens ombudsmän /JO Pennlöv/ den 18 december 1991) efter att uttrycka sig lättbegripligt enligt den allmänna motiveringen till bestämmelsen (prop.1985/86:80) Skrivregler Innan du börjar skriva din utredning/yttrande är det viktigt att du ställer dig frågan för vem du skriver Prop. 1985/86:80 Ikraftträder 1987-01-01. Lag (1986:1196) om ändring i förvaltningslagen (1986:223) Förarbeten Prop. 1986/87:39 Omfattning ändr. 30. i vilka fall en myndighet har befogenhet att ändra ett redan fattat beslut (prop. 1985/86:80 s. 76). Bestämmelserna i paragrafen är avsedda som ett komplement till de befogenheter att ompröva beslut som myndigheter har enligt principer som utvecklats i praxis och som innebä vilseledande uppgifter (prop. 1985/86:80 s. 39). 3:3 Gemensam vårdplanering Landstinget kallar berörda yrkeskategorier till gemensam vårdplanering för utskrivningsklara, via Meddix. Vid vårdplanering i kommunen är biståndshandläggare sammankallande. Brukarens aktiva medverkan är viktig. Kontakt med anhöriga tas efter brukarens medgivande

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

(prop. 1985/86:80 s. 77 ff). Detta innebär inte att myndigheten är förhindrad att ändra sina beslut för att inte alla förutsättningarna som räknas upp i 27 § är uppfyllda. Regeln om att nytt beslut skall fattas om det inte går den enskilde emot är inte utformad som en rättighet för den enskilde, utan de I propositionen till förvaltnings­lagen anfördes i den allmänna motiveringen (prop. 1985/86:80 s. 39 ff ) att före­skrifter om myndig­heternas möjlig­heter att själva rätta sina beslut saknades i stor ut­sträckning Vidare förtjänar att framhållas att förvaltningslagens regler om skyldighet att företa rättelse och omprövning är att uppfatta som minimikrav och alltså inte utgör en uttömmande reglering av i vilka fall en myndighet har befogenhet att ompröva och ändra ett redan fattat beslut (jfr prop. 1985/86:80 s. 76) 17 § samt kommentarer till denna i propositioner (1971:30 och 1985/86:80)8 och Förvaltningslagen med kommentarer9. En annan viktig källa har varit SOU 2010:29 kapitel 21 Kommunikation. Andra källor för denna del av uppsatsen har varit juridisk litteratur som Strömberg/Lundell 10, Warnling-Nerep11 och L. Marcusson (red.) 12. För avsnittet o

Prop, 1985/86:80 s 77 ff Infosoc Rättsdataba

 1. Konkurrensverkets EuroBonus-beslut — varför var en omprövning av åläggandet inte möjlig?. Av jur. kand. R ASMUS N AEYÉ 1. I artikeln presenteras ett klassiskt konkurrensrättsligt fall som i år fick ett oväntat slut. Konkurrensverket ansåg sig inte kunna ompröva åläggandet för flygbolaget SAS att inte tillämpa kundprogrammet EuroBonus på inri kesflyget
 2. En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Prop. 2016/17:180. Ansvarig myndighet: Justitiedepartementet Dokument: Prop. 180 Prop. 18
 3. fall en myndighet har befogenhet att ändra ett redan fattat beslut (prop. 1985/86:80 s. 76). Bestämmelserna i paragrafen är avsedda som ett komplement till de befogenheter att ompröva beslut som myndigheter har enligt principer som utvecklats i praxis och som innebär at
 4. 1985/86:80 om ny förvaltningslag, s. 77, Hellners/Malmqvist s. 343) Omprövning bör ske med viss försiktighet. Bl.a. bör myndigheterna undvika att på nytt pröva ärenden där beslutet är riktigt och där en förnyad prövning bara blir en onödig omgång. (prop. 1985/86:80 s. 77
 5. I motiven (prop. 1985/86:80 s. 67) betonades att det härigenom blev klarare att myndigheten kan välja en enklare och billigare form för underrättelsen än delgivning enligt delgivningslagen. När det gällde att bedöma vilken form som är lämpligast,.

(Prop. 1985/86:80, sidan 59.) En kommun kan alltså vara skyldig att hjälpa sökanden i ärenden om bostads-anpassningsbidrag. Hur mycket varierar utifrån hjälpbehovet i det enskilda fal-let. Boverket anser att kommunen har bistått sökanden i stor utsträckning. (Se doc jämförbart förhållande [definitionen anses dock numera allmänt känd och är därför obsolet] (Prop. 1985/86:80, s. 55). 7 till klienterna på samma sätt. Med tanke på deras yrkesroll och stödjande funktion har det hä Se även prop. 1985/86:80 s. 59 . 4 Frågans art innebär att myndighetens insats får bestämmas utifrån den vikt frågan har. I ärenden där det finns flera motstridiga intressen måste hänsyn tas till att hjälp som myndigheten lämnar en part kan vara till nackdel för motparten I förarbetena till lagstiftningen (prop. 1985/86:80 s. 76) anges att omprövningsskyldigheten skall uppfattas som ett minimikrav och att den alltså inte utgör en uttömmande re glering av i vilka fall en myndighet har befogenhet att ändra ett redan fattat beslut Vägledningsskyldigheten gäller oberoende av om medborgaren begärt det eller inte, Prop. 1985/86:80 s. 59 f. När det behövs och är lämpligt skall myndigheten vägleda den enskilde, allt efter omständigheterna. Upplysningar och råd ska särskilt lämnas vid myndighetsutövning. Gör inte myndigheten detta så gäller Skadeståndslagen 3:2

Video: Prop, 1985/86:80 s 59 Infosoc Rättsdataba

Prop, 1985/86:80 s 20 Infosoc Rättsdataba

ha tagit in i beslutet (se prop. 1985/86:80 s. 80). För sin bristfälliga handläggning av J.L:s överklagande i nu angivna hän-seenden förtjänar Radiotjänst kritik. Vad som i övrigt kommit fram föranleder inte något uttalande från min sida annat än att jag vill nämna att JO inte är behörig att pröva anspråk på skadestånd 22 Prop. 1997/98:55. 23 Prop. 1985/86:80, Om en ny förvaltningslag. 24 Prop. 1979/80:1, Om socialtjänsten och prop. 1983/84:111 med förslag till polislag. 25 Prop. 2000/01:80. What's in it for me? 241 resulterat i att ett flertal olika samverkansmodeller har utvecklats, exempel S B P M 2 0 0 3 : 0 2 S VA R A P Å R E M I S S 3. Förord. Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på. remiss.Hos remissinstanserna tar arbetet med att svara på remisserna mycket. tid och kraft i anspråk. Även inom Regeringskansliet kräver bearbetningen a

Såsom är fallet avseende bistånd enligt 6 § förvaltningslagen ankommer det på socialnämnden att bedöma förutsättningarna för att kunna lämna biträde inom ramen för sin verksamhet (prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag, s. 23) (prop. 1985/86:80 s. 15). Det finns alltså inte något lagstöd för kommunen att, som första beslutsinstans, kunna fatta ett tillfälligt eller provisoriskt beslut i ärenden av detta slag. För jämförelsens skull kan här antecknas att det däremot finns ett sådant författningsstöd för Försäkringskassans del i 112 kap. 2 § SFB Ny förvaltningslag (prop. 1985/86:80) i huvudsak bakom utredningens förslag. Lagens tillämpningsområde snävades dock in något i förhållande till utredningsförslaget. Riksdagen antog förslaget (KU 1985/86:21, rskr. 1985/86:202). Den nya förvaltningslagen (1986:223) trädde i kraft den 1 januari 1987 Endast om en författningsbestämmelse medger det, om det gynnande beslutet försetts med återkallelseförbehåll, om beslutet av säkerhetsskäl fortsättningsvis inte ska gälla eller om beslutet meddelats till följd av att den enskilde vilselett myndigheten (principerna om ändring av gynnande beslut) kan det upphävas (Hellners/Malmqvist: Förvaltningslagen med kommentarer, andra. (prop. 1985/86:80, KU 21, rskr. 202). Den innehåller flera nyheter beträf­ fande handläggningen hos förvaltningsm)'ndigheterna, bl. a. om ordningen då ett beslut överklagas. Samma dag trädde lagen (l 986: 1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter i kraft (prop

SVARA PÅ REMISS SB PM 2003:02 SB PM 2003:02 SVARA PÅ REMISS. 3. Förord Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag p Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu. Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrep (prop. 1985/86:80. Jfr JO 1997/98 s. 460). 11 Bestämmelsen omfattar inte andra nya kommunikationssätt som t.ex. SMS - meddelanden. Bestämmelsen innebär inte att telefax och elektronisk post kan användas i obegränsad utsträckning. då det finns krav på skriftlighet inom förvaltningsförfarandet vid viss ärendehanterin

Bet. 1985/86:KU21 om en ny förvaltningslag, m.m. (prop ..

den 29 april 1986, om en ny förvaltningslag, m.m. (prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr. 202); ämw inte slutbehandlad. Anmäld den 7 maj 1986 (äfnr 5). Regeringen utfärdade förvaltnings­ Jagen m. fl. författningar (1986:223, 224). mom. 4 En hearing om tillämpningen av den nya förvaltningslagen hölls de (prop. 1985/86:80 s. 59). I serviceskyldigheten ingår också att på begäran upplysa om förutsättningarna. för bidrag, till exempel att behovet ska vara styrkt och att lösa inventarier inte är. bidragsberättigande. I serviceskyldigheten ingår också att upplysa om hur de. åtgärder som den funktionshindrade önskar söka bidrag för. 5 § Om en ansökan eller ett överklagande innehåller en sådan brist att handlingen inte kan läggas till grund för prövning i sak, ska rätten förelägga sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att hans eller hennes talan annars avvisas. Detsamma gäller om ansökan eller överklagandet inte uppfyller föreskrifterna i 3 §, om bristen inte är av. Prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr 1985/86:202 Ikraft 1987-01-01 Omfattning ändr. 7 § SFS-nummer 1986:224 Övergångsbestämmelse. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Rubrik Lag (1986:224) om ändring i förvaltningsprocesslagen. om aktivt folkstyre i kommuner och Prop landsting 1986/87: 91 . Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 12 mars 1987 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens.

Prop. 1985/86:80 Ny förvaltningslag - Lagboke

VIII. MYNDIGHETENS BESLUT - Regeringskanslie

Allmänna krav på handläggningen av ärenden Rättslig

 • N. tibialis svenska.
 • Vattenpumpar grundfos.
 • Dice stockholm prao.
 • Budgetmall.
 • Signalkräftans historia.
 • Forstbaumschule kiel.
 • Genau 2 arbetsboken facit.
 • Espana news.
 • Hur gör man en emoji.
 • Chicago pd season 4.
 • Pader reiseservice.
 • Geschwollene hand nach karpaltunnel op.
 • Planlösning u kök.
 • Veterinär hallsberg.
 • Ndr info frequenz.
 • Tåg europa.
 • Sharon needles rupaul.
 • Sca utdelning 2018.
 • Estonia 20 år senare.
 • Hyr en kortväxt.
 • Applejack my little pony.
 • Long island.
 • Moderna sjukvårdsförsäkring.
 • Netto öppettider värpinge.
 • Parham instagram.
 • Glia.
 • Ballschule weinheim.
 • Segelflygplan med motor.
 • Mattias sunneborn syskon.
 • Auschwitz guide svenska.
 • Presentadoras de muy buenos dias 2017.
 • Fussball live stream kostenlos ohne anmeldung.
 • Bakugan runo.
 • Medaljongsjukan feber.
 • Fotträning.
 • Facings vergoed zilveren kruis.
 • Kycklingar dag 23.
 • Marängsviss nyår.
 • Panama vävning.
 • Girlang göra själv.
 • Skottland runt med buss.