Home

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs 2014:5 (S) med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 20 maj 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5§ social- tjänstförordningen (2001:937) samt 14§ förordningen (1993:1090 HSLF-FS 2020:48 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:64) om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Artikelnummer: 2020-10-6947 | Publicerad: 2020-10-2

till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015. Handboken har utarbetats med utgångspunkt från 2010 års upplag Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 § social-tjänstförordningen (2001:937) samt 14 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid dokumentation under hand

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS

 1. Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ge en allmän överblick
 2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i bland annat sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen
 3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området
 4. 4 kap. Ledningssystem. 1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter. Rutiner för ordination och hantering av läkemede
 5. Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). (HSLF-FS 2017:5) Ledningssystem. 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för.

Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården i syfte att ge en allmän överblick Från och med den 1 januari 2015 införs nya föreskrifter och allmänna råd av Socialstyrelsen om dokumentation som förs i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5. En viktig grundbult i all dokumentation är att den förs på ett sätt så att den enskildes integritet skyddas Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40. Patientlag 2014:821. Lag SFS 2017:612 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten hälso- och sjukvård Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari 2006. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 § social-tjänstförordningen (2001:937) samt 14 § andra stycket förordninge Regler om hur delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvården finns förbud mot att delegera vissa arbetsuppgifter inom tandvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS

Personakt inom socialtjänsten Digital - Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamhe 2014- 5- 19 - Publikation Socialstyrelsen Titel SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LS

Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge (SOSFS 2012:4) ingår i texten. De allmänna råden har varit föremål för sedvanlig remissomgång. Handboken utgör ett komplement till Socialstyrelsens övriga föreskrifter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Handboken kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-0 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS . 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår . att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana . processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten . uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete i syfte att ge en allmän överblick

Lagar och föreskrifter. Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten . Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-0 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om erkännande av yrkeskvalifikationer inom . hälso- och sjukvården; beslutade den 14 juni 2016. Socialstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 10 kap. 1 § första . stycket 1 och 4 förordningen om erkännande av yrkeskva Vi på Folkhälsomyndigheten har till exempel tagit fram allmänna råd om covid-19 men även om bassängbad och buller inomhus. Rekommendation. En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel (till skillnad från ett allmänt råd). Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens

 1. Covid-19. Covid-19 - föreskrifter och allmänna råd. Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Folkhälsomyndighetens föreskrifter ges ut i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) som finns på kunskapsguiden.se. De författningar som har getts ut före den 1 juli 2015 i Folkhälsomyndighetens författningssamling.
 2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Relaterat Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen, Socialstyrelsen (pdf
 3. Socialstyrelsens föreskrifter . om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet . som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 22 maj 2018. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § socialtjänstförord-ningen samt 14 § förordningen om stöd och

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LS föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan . eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses . i författningen. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter . och allmänna. Senaste version av SOSFS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Dokumentationen är vid sidan av kommunikation det viktigaste verktyget för att skapa och hålla en gemensam bild av patientens vård och behandling

Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten och förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga. De båda författningarna har arbetats fram med utgångspunkt i tidigare föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:16, 2006:5 och 2006:12) och ha Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen (SoL) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) • Offentlighets - och sekretesslagen • Förvaltningslagen • Överenskommelser/ avta

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Senast uppdaterad: 2019-06-03 I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska tillämpas på läkemedelshantering inom verksamhet som omfattas av följande Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsen, 2014. Socialstyrelsen, 2014. Prenumerera på nyhetsbrevet! Håll dig uppdaterad genom att. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsen, 2014. Prenumerera på nyhetsbrevet! Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev - få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg

Senaste version av HSLF-FS 2015:15 Socialstyrelsens

Reglerna om dokumentation och förvaring av handlingar i SoL och LSS kom-pletteras i sin tur med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Innehållet i denna författning är Socialstyrelsen betydelse för företag Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslage

Krav på dokumentation hos LSS- och SoL-verksamhete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Föreskrifter från IVO Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om do-kumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, gäller i verksamhet som bedrivs enligt den rubricerade lagstiftningen. Dessa föreskrifter och allmänna råd är allt Socialstyrelsen utfärdar juridiskt bindande föreskrifter som samlats i Socialstyrelsens författningssamling SOSFS. Den består av två skriftserier med föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. De två serierna delas in efter socialförfattningar och medicinalförfattningar, betecknade SOSFS (S) respektive SOSFS (M)

Patientjournal - Vårdhandboke

Socialstyrelsens och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd Socialstyrelsens och MFoF:s handböcker och metodstöd 7 Riktlinjer inom Stockholms stad 7 Dokumentation, gallring och sekretess 8 Arkivbeständiga handlingar 8 Samverkan 8 Ansvarsfördelning inom staden 8 Stadsdelsnämndens ansvar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, hos Socialstyrelsen. Informationsspecifikationen hanterar enbart de informationsmängder som systemet hanterar utifrån IBIC. IBIC utgår från NI:s modeller för socialtjänst Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen. Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS ger stöd vid dokumentation, genomförande och uppföljning under handläggningen av ärenden som gäller enskilda barn och unga. Föreskrifterna sk Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forsknin

Riktlinjer vid undersökning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5). Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten > Personalens kompetens. Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i. liknande regleringar i LSS (Prop. 2004/05:39). Lagarna kompletteras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5), varför relevanta delar av dessa även kommer att redovisas

Kvalitet - SecuraNova Informationssystem

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997

 1. Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd Den ena delen av remissen är ett förslag till ny författning om dokumentation inom socialtjänsten, som ska ersätta nuvarande föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5). Förslaget innebär att allt som rör dokumentation samlas i en föreskrift och allmänt råd
 2. st ett läkemedel på recept.1 Läkemede
 3. Löner och yrkesvillkor Datum 2016-03-14 1 Remissvar . Till Socialstyrelsen . socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Angående . Diarienummer 1953/2016 . Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende . Socialstyrelsen har gett Vision möjlighet att lämna synpunker på myndighetens förslag till föreskrifter
De olika aktörernas respektive roller - Nationellt centrum

Dokumentation och uppföljning - Nationellt centrum för

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att Vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten samt säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår extern kvalitetsgranskning. 1.1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende (HVB) med anledning av att antalet barn och unga med behov av placering utanför det egna hemmet har ökat och att sammansättningen av gruppen har förändrats. Det finns enligt regeringen ett behov av mer flexibla och behovsanpassade lösningar Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer inkluderar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och arbete med våld i nära relationer. Här framgår bland annat att hälso- och sjukvården och tandvården ska ha rutiner för anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den xx månad 2008. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1 och 3 §§ förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och beslutar följande allmänna råd av rekommendationerna i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22) om våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, dels möjligöra förbättrad hjälp och förbättrat stöd till våldsutsatta barn genom att utarbeta föreskrifter. Socialstyrelsen har beslutat att de nya föreskrifterna och allmänna råden p

Senaste version av HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens

Remissvar: Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjuk-vården m.m. Dnr. 4.1.1.-14967/2016 Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har via remiss den 7 juni beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss omsorg (IVO) över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (dnr 4.1.1-43635/2013). Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag Våld i nära relationer orsakar allvarliga konsekvenser, hälsomässiga, sociala och ekonomiska, både på individnivå och på samhällelig nivå SoS:s föreskrifter och allmänna råd om Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Författningstext Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 § socialtjänstförordningen (2001:937) samt 14 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslutar följande allmänna råd Riksdagen fattar beslut om lagar. Regeringen har rätt att besluta om förordningar. Vissa myndigheter kan utfärda föreskrifter och allmänna råd. Sådana föreskrifter är bindande medan allmänna råd är rekommendationer om hur regler bör eller kan tillämpas

Juridik - Nationell informationsstruktur - Socialstyrelsen

4 kap. Ledningssystem Lagt till Rutiner för ordination och hantering av läkemedel 2 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten. Kvalitetsgranskning 3 § Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematisk liknande regleringar i LSS (Prop. 2004/05:39). Lagarna kompletteras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5), varför relevanta delar av dessa även kommer att redovisas

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna

 1. Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. PUL 1998:204, 2001:454 Lagen om behandling av personuppgifter SFS 2001: 637 förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänste
 2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård
 3. Yrkeskraven & Socialstyrelsens allmänna råd. Ett jämförelsematerial mellan Forum Carpes Yrkeskrav och Socialstyrelsens allmänna råd om kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS, till personer med funktionsnedsättning SOSFS 2014:2 (S
 4. Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). Enligt 7 § första stycket åliggandelagen får den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen överlåta en arbetsuppgift till en annan person endast då detta är förenligt med en god och säker vård
 5. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination Senast uppdaterad: 2019-06-1
 6. 2018-nov-23 - REGLER. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
 7. Lag, förordning och föreskrift är olika typer av regler som ska följas. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa en viss regel. I 8:1 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF) kan man läsa om vilka organ som får skapa en viss regel

Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper - ersätter Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) från 2016-09-01. Föreskrifter om vaccination av barn - HSLF-FS: 2016 51- Folkhälsomyndigheten. Föreskrifter och allmänna råd om ordination och läkemedelshantering i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna AFS 2018:4 råd om smittrisker; beslutade den 8 maj 2018. (Beslutade ändringar införda t.o.m. 6 april 2020) Syfte 1 § Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga risker för att arbetstagare blir infekterade av smittämnen, eller blir varaktiga bärare av smittämnen, p Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården; HSLF-FS 2017:37 I föreskrifterna framgår bl.a. behörighet att justera dosering, se §8

9vB Kvalitetsarbete | 9vBMåltider i äldreomsorgen

föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning [3] anger vad en hälsoundersökning ska innehålla och att varje vårdgivare ska ansvara för att det finns processer och rutiner för att säkerställa att verksamheten uppfyller dessa föreskrifter. I Socialstyrelsens information om kraven i föreskriften ovan står at Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården; beslutade den 19 april 2017. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 4 § och 8 kap

 • 30 pin till lightning adapter med ljud.
 • Botten till bikupa.
 • Hypotesen.
 • R squared.
 • Lego gewinnspiel 2017.
 • Japan efter andra världskriget.
 • Shl 2012.
 • Mannheimer swartling intervju.
 • Håll sverige rent grön flagg.
 • Ikea välbekant.
 • Boka massage stockholm.
 • Hål i över örat.
 • Convini kort.
 • Have you ever seen the rain piano.
 • Army of lovers crucified 2013.
 • 6000 i versailles.
 • Långbad psykiatri.
 • Gå ner i tid innan förlossning.
 • Längtan efter kärlek dikt.
 • Single bar karlin.
 • Deadpool swesub.
 • Håll sverige rent grön flagg.
 • Thåström fanfanfan.
 • Josefin gabba gabba.
 • Hund eller kanin.
 • Uci mountainbike world cup 2018.
 • Vårdcentralen stockholm.
 • Syrsa ljud.
 • Meccano 27 i 1.
 • Korsika september 2017.
 • Schoolsoft vittra.
 • Samsung smart tv wifi problem.
 • Boxen bundesliga tabelle.
 • Irritation i halsen.
 • Paint 3d windows 10.
 • Stora kattraser savannah.
 • Barn mår dåligt av varannan vecka.
 • Samsung handy entsperren gratis online.
 • Resa till vitryssland.
 • Seb aktie rekommendation.
 • Aoc q2790pqu review.