Home

Likvärdighet i skolan

I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor. Läs mer om likvärdig utbildninge Likvärdighet i skolan kan alltså ses som ett uttryck för svenska värderingar. (Jönsson, 1995) skriver om hur likvärdighet och enhetlighet definieras som tre olika begrepp av SKK-rapporten (Stat-Skola-Kommun) från 1978. Den första betydelsen a Likvärdighet i skolan. Resultatet att familjebakgrundens betydelse är oförändrad samtidigt som skolsegregationen har ökat kan tolkas som att skolan har blivit bättre på att utjämna livschanser. Det kommer rapporten 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? fram till Begreppen en skola för alla och elever i behov av särskilt stöd existerar parallellt med begreppet likvärdighet, tillsammans utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. Begreppet likvärdighet kan emellertid tolkas på olika sätt, beroende på vilket perspektiv som väljs som utgångspunkt

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och

 1. SLUTREPLIK I rapporten Likvärdighet i den svenska skolan gör David Sundén, ekonomie doktor, och Malin Werin, ekonomie kandidat, en omfattande genomgång av begreppet likvärdighet.. Detta utifrån skollagen och skolforskningen. De betonar, precis som Skolverket, att likvärdighet kan beskrivas utifrån aspekterna tillgång, kvalitet och kompensation
 2. En kanon skulle kunna öka likvärdigheten, ge fler tillgång till kulturella referensramar och bidra till att vi läser mer i skolan. För vi behöver läsa mer och låta eleverna upptäcka vad det finns att läsa
 3. Likvärdighet i den svenska skolan Ladda ner Beställ trycksak Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola, hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka likvärdigheten
 4. Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor för lärare och skolledare. Rätten och möjligheten att agera fackligt ska vara okränkbar. Yttrande- och meddelarfriheten är en grundbult för att både kontroll och fackligt arbete ska fungera
 5. Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev. En likvärdig skola är viktig både för elever och lärare. För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten
 6. dre likvärdiga än de i övriga Norden. Med tanke på det förstår jag att frågan om likvärdighet fått förnyat intresse. För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt
 7. Slutligen, utvärderande myndigheter, som Skolverket, behöver veta vad likvärdighet innebär för att på ett riktigt sätt kunna utvärdera om den svenska skolan närmar sig eller rör sig i en riktning från detta mål. Grundläggande fokus för detta projekt är frågan om utvärdering av likvärdighet i skolan

Det svenska skolsystemet har tappat de allra viktigaste fundamenten - fokus på kunskap och likvärdighet. Socioekonomiskt svaga pojkar och nyanlända elever drabbas mycket hårt, samtidigt som skolan har stora ordningsproblem. Det vill lärarstudenternas Isak Skogstad och SSU:s Linus Glanzelius ändra på Tema Likvärdig skola handlar om organisation - oavsett elevers bakgrund 6 december, 2016; Artikel från forskning.se; Ämne: Samhälle & kultur, Utbildning & skola De svenska skolresultaten har blivit bättre i den senaste Pisa-undersökningen, men likvärdigheten mellan skolorna har blivit sämre och skillnaderna mellan olika skolors resultat ökar eller förbättrat likvärdigheten i skolan. Detta enligt de etablerade sätten att mäta likvärdighet. Slående är att ingen av de fyra aspekterna av likvärdighet uppvisar en så betydande förändring att man kan dra slutsatsen att likvärdigheten tydligt försämrats eller förbättrats i en viss dimension

DEBATT. Nyligen tog utbildningsminister Anna Ekström (S) emot utredningen En mer likvärdig skola från Björn Åstrand. Allsidig social sammansättning, avskaffad kötid, urval efter vissa principer, förbättrad resurstilldelning - innebär mer pengar till dåliga skolor - är honnörsord i utredningen. Text: Harriet Larsson Nu skall platser reserveras i bra skolor för elever med. Det slås fast i Skollagen i den första portalparagrafen och kallas för likvärdighet. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar och ge stöd och stimulans åt samtliga elever. Likvärdighetsprincipen är en av de viktigaste grundbultarna i det svenska skolsystemet. Annons

Statsbidrag för likvärdig skola 2020 - Skolverke

 1. Sverige hamnar långt ner på listan när det gäller likvärdigheten i skolan, och ligger sämst till av de nordiska länderna. Sverige hamnar även långt efter länder med sämre ekonomiska förutsättningar. Det visar en ny rapport från UNICEF som undersöker ojämlikheten i skolan i världens rika länder
 2. Sverige ska ha en modern skola för alla. För att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten utvecklar Nya Moderaterna nu vår politik för skolan. I det nya handlingsprogrammet som beslutas på partistämman tydliggörs att även staten har ett ansvar, gemensamt med huvudmännen, för skolan - och det förpliktigar
 3. dre likvärdig - vad beror det på? Fram till millennieskiftet låg Sverige ur ett internationellt perspektiv ganska bra till och skillnaderna i resultat mellan olika skolor var små
 4. Det har kommit flera tunga rapporter om hur skolor finansieras, om skolval och aspekter av likvärdighet i utbildningssystem från OECD sedan 2015. Flera av dem kommenterar svenska förhållanden och kontinuiteten i påpekanden är slående
 5. Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet, U2020/00734/S (pdf 145 kB) Myndigheterna ska även analysera och sammanställa avgörande framgångsfaktorer för skolutveckling samt lämna förslag på vad som ska tas upp i en framtida dialog mellan stat och huvudmän
 6. Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola. Sammanfattning av Rapport 2014:25. Under 1990-talet förändrades det svenska skolväsendet. Skolan kommunali­se­rades, mål- och resultatstyrning infördes samt fritt skolval och etablering av fri­stående skolor tilläts. I denna.

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat hur lärare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen. Granskningen utgår och analyseras utifrån från Specialpedagogiska skolmyndighetens delaktighetsmodell Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva. Ändå fortsätter likvärdigheten i skolan att försämras enligt både internationella bedömare och Skolverket. En ny rapport för upp det omdebatterade förslaget om lottning som urvalsmetod på agendan - igen 2. Likvärdighet - ett begrepp med många tolkningar 5 Hur undersöks likvärdigheten i skolan? 6 Olika perspektiv på likvärdighetsmått 7 Vad kan vi säga om likvärdighet i denna rapport? 8 3. Vad har hänt med likvärdigheten i svenska skolan 1988-2009? 9 Kommunens, skolans och familjens betydelse för elevers prestationer Likvärdighet handlar om jämlikhet. Skolan ska väcka vetgirighet och nyfikenhet och utveckla ett självförtroende som bara kunskap kan ge. Alla ska bli sedda och ingen ska känna sig oönskad. Ingen ska förlora tron på sin egen förmåga. Skolan har en stor uppgift när det gäller att fostra barn och unga till sociala personer

Likvärdig skola? En kvalitativ studie av hur likvärdighetsbegreppet använts, definierats och förståtts i den svenska utbildningsdiskursen Tobias Vestergren Kerstin Willner . 2 . Abstract Uppsatsens syfte är att förstå och definiera begreppet likvärdighet kopplat till utbildning och den svenska skolan Konkurrens mellan skolor har ofta en negativ inverkan på likvärdigheten. Det blir ett problem när en skola i kommunen anses som avsevärt bättre än en annan. Då är chansen stor att majoriteten av de behöriga lärarna söker sig dit och resterande skolor tvingas anställa en större andel obehöriga

Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Det visar de dystra siffrorna i bland annat PISA-undersökningarna. I anto Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen Att den svenska skolan ska vara likvärdig tas för givet, samtidigt som likvärdighet är ett begrepp som befinner sig i konstant förändring. Ordets innebörd har varierat över tid och flertalet omdefinitioner har skett de senaste trettio åren. Det pågår en fortsatt diskussion om vad som gör en skola och en utbildning likvärdig Sverige ligger risigt till vad gäller likvärdighet i skolan. I dagens skolpanel diskuterar Sarika Sheerazi, student, Hamid Zafar, barn- och utbildningschef Mullsjö kommun och Maria Wiman, lärare Skapaskolan i Huddinge varför det har blivit så - och vad som krävs för att det ska bli bättring Än mer märkligt blir det när S försöker sälja in idéer för att skapa likvärdighet i skolan, en likvärdighet man själv under många år varit högst delaktig i att rasera

Satsningar på likvärdighet i skolan Som en del av utbildningschefernas digitala internat var statssekreterare Erik Nilsson med och pratade om nationell utbildningspolitik. Bland annat diskuterades framtida statsbidrag och likvärdighet i skolan Likvärdighet innebär inte att alla förskolor ska vara likadana eller ha samma innehåll. Likvärdighet handlar om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs. Det finns väldigt lite forskning om likvärdighet i förskolan utifrån ett svenskt perspektiv, så här finns många frågor att ställa och mycket att utforska förskolans likvärdighet bör baseras på en analys av hur barns olika villkor kan mötas av en förskoleverksamhet där alla barn kan utnyttja sin potential. I grundskolan bedöms likvärdighet främst utifrån elevers resultat, men eftersom den svenska förskolans läroplan inte har uppnåendemål för bar

2. Likvärdighet - ett begrepp med många tolkningar 5 Hur undersöks likvärdigheten i skolan? 6 Olika perspektiv på likvärdighetsmått 7 Vad kan vi säga om likvärdighet i denna rapport? 8 3. Vad har hänt med likvärdigheten i svenska skolan 1988-2009? 9 Kommunens, skolans och familjens betydelse för elevers prestationer Regeringen har identifierat bristande likvärdighet som det största problemet i svenska skolan. Ousama Ziani är lärare i Skäggetorp i Linköping, och han kämpar varje dag med elever som inte.

Under 2020 satsar regeringen 4,9 miljarder kronor för att likvärdigheten inom skolan ska stärkas. Men den svenska skolans likvärdighetsproblem går inte att lösa med bara pengar, säger Jarl Vi vet att den svenska skolan inte lever upp till detta mål. Betydelsen av elevens kön och socioekonomiska bakgrund för elevers resultat är fortsatt stor och har ökat under senare år. Till skillnad från vad undersökningar om skolans likvärdighet visat, har det funnits ett antagande om att den svenska förskolan är likvärdig, även om det antagandet har problematiserats av forskningen Likvärdighet i skolan : en antologi / [Axel Carlberg]. Carlberg, Axel, 1958- (medarbetare) Alternativt namn: AC, sign. för Axel Carlberg Sverige. Skolverket (medarbetare) ISBN Publicerad: Stockholm : Statens skolverk : 1995 Tillverkad: Västervik : C O Ekblad & C Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chans. Därför har Lärarnas Riksförbund tagit fram en modell för en bättre skolorganisation - en modell för ett modernt statligt huvudmannaskap för de skolor som i dag är kommunala Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga. Vi vet att tillgången till en bra skola ser olika ut över landet. Tillgången till utbildade lärare och förutsättningar att sätta in stöd till eleverna som behöver det kan bero på om du som elev bor på en liten ort eller i en större stad, i vilken del av staden du går i skolan, och vilken skola du har.

Likvärdighet i skolan - SN

 1. Likvärdighet i skolan. Likvärdigheten måste mätas, men ju mer vi mäter desto mer tid försvinner från undervisningen. Lärarna tvingas ägna orimligt mycket tid åt att fylla i protokoll, formulär och utvärderingar
 2. Det skolpolitiska nyckelordet likvärdighet har under åren fått en ny innebörd i Skolinspektionens rapporter. Från början syftade det på social rättvisa. Nu handlar det om individens rättigheter. - Det är en anpassning av begreppet så att det kan användas på en avreglerad skolmarknad, säger Linda Rönnberg, forskare vid Umeå universitet
 3. För 2020 kan skolorna ansöka om 3,5 miljarder kronor. Peter Fredriksson har en vädjan till de skolor som vill ansöka om bidraget: Tro inte. Gör ett ordentligt förarbete och ta reda på vad som verkligen gör skillnad för eleverna i klassrummet och öka likvärdigheten för era elever. Tre råd för att förbättra svensk skol
 4. skar - låt staten ta kontroll över skolan Debatt Svensk skola är
 5. skar radikalt
 6. skat på en rad olika sätt och under lång tid
 7. DN DEBATT 24/4. Så kan skolans finansiering flyttas helt från kommunerna till staten under denna mandatperiod, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund

Iakttagbar likvärdighet En likvärdig skola kräver att vi formulerar elevers lärande . och lärares undervisning som iakttagbara handlingar. När vi slänger oss med amöbor från kursplaner och skoluttryck som positiva förväntningar, inkluderande lärmiljöer och tillåtand Håkan Löfgren och Anders Jönsson: Fler nationella prov löser inte bristande likvärdighet i skolan. Inlagd av Björn Kindenberg på tisdag, november 27, 2018 · 3 Kommentarer . Fler nationella prov löser inte likvärdighetsproblem i skolan, även om det är en ofta uttalad önskan i debatten inte minst från politiskt håll Likvärdighet, handläggning och byråkratisk symbolik. Huvudtemat i denna studie är stödåtgärder i skolan.. Med stödåtgärder avses här bestämmelserna i skollagen om barns och elevers rätt till ledning och stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd Den 9 september var det premiär för en seminarieserie som arrangeras i samverkan mellan Malmö stad (Pedagogisk Inspiration) och Malmö universitet (Fakulteten för lärande och samhälle). Seminarieserien är ett led i att bygga upp en gemensam forskningsmiljö kring likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i skola och förskola Samtidigt som vi rör oss mot en skola för alla, stöter vi på något som kan liknas vid en paradox då vi studerar utvecklingen av den del av specialundervisningen som äger rum utanför den allmänna skolan och klasserna där. 2009) anknyter i hög grad till området differentiering och likvärdighet

Likvärdighet - ett specialpedagogiskt dilemma - en

Likvärdigheten i skolan har inte försämrats Dagens Samhäll

likvärdighet, en skola för alla samt elever i behov av särskilt stöd har förändrats genom historien. Därefter följer definitioner av integration och segregation, vilka vi anser vara nödvändiga att bena ut för att nå insikt i analysen av frågeställningarna. De dokument som skolan. Ny resursmodell för likvärdighet i Värmdös skolor. Publicerad 06 oktober 2020. Utbildningsnämnden har beslutat om en ny modell som ska ge verksamheterna bättre förutsättningar till främjande och förebyggande arbete. Den ska också säkerställa tidigare insatser och ett långsiktigt stöd till eleverna Likvärdigheten i Uppsalas skolor måste öka Vikten av skolans kompensatoriska uppdrag kan inte nog understrykas samtidigt som varenda unge ska utmanas för att nå sin fulla potential,. Likvärdighet betonas i rapport om framtidens grundskola. En rapport om framtidens grundskola betonar utbildningens likvärdighet i skolorna. Inlärningsresultaten får enligt rapporten inte bero på individens sociala bakgrund, bostadsområde eller kön utan utbildningen ska vara allmän, gratis och tillgänglig för alla elever

Förskolans likvärdighet är i det avseendet av speciellt intresse eftersom det saknas kunskap om vad en likvärdig förskola för alla barn innebär. Sven Persson, Malmö högskola, fick uppdraget att genomföra projektet. Mer inom samma ämne. Sök bidrag för forskarskolor i januari Det är fortsatt stort intresse för bidraget som ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan. 725 kommuner och ansvariga för fristående skolor har tillsammans begärt ut 3,45 miljarder kronor av de 3,5 miljarder som regeringen har avsatt i bidrag. Vi bifogar listan med hur mycket var och en har begärt ut Så främjar Skolverket likvärdighet och kvalitet i skolan. Skolverkets uppdrag är att främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och förskolor och bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Utmaningarna är många, men det finns oändliga möjligheter Ökad likvärdighet i grundskolan ska utredas En mer likvärdig grundskola i Trollhättan, och en skola där resurseffektiviteten ökar och skolsegregationen minskar. Det är målet med den översyn av grundskolans organisation och regelverk kring bland annat skolskjuts och upptagningsområden, som en enig Utbildningsnämnd nu gett förvaltningen i uppdrag att genomföra Likvärdigheten i Uppsalas skolor måste öka Vikten av skolans kompensatoriska uppdrag kan inte nog understrykas samtidigt som varenda unge ska utmanas för att nå sin fulla potential, skriver Helena Hedman Skoglund, Oscar Matti och Ludvig Arbin

resultat och likvärdighet i svensk skola 1 av . Helena Holmlund, Josefin Häggblom, Erica Lindahl, Sara Martinson, Anna Sjögren, Ulrika Vikman och Björn Öckert. 2 2014-12-11 . Sammanfattning . Under 1990-talet förändrades det svenska skolväsendet. Skolan kommunalise på svensk skola och likvärdighet menar jag därmed är relevant i sig. Den analysmodell av likvärdighet som tas fram kan även ses som ett bidrag till förståelsen av begreppet likvärdighet. Johansson (2006a) menar att ur ett demokratiteoriskt perspektiv är tillsyn viktigt för det demokratiska systemets legitimitet Likvärdighet ska uppnås genom höga ambitioner för varje elev och genom ett skolsystem som erbjuder hög kvalitet i varje klassrum. Vår politik Skolan ska ge alla elever en god grund inför resten av livet

Med likvärdighet avser författarna att bakgrundsfaktorer såsom familj, boendeort och skola ska ha så liten betydelse som möjligt för elevens möjlighet till ett gott studieresultat. Socioekonomisk segregation är inte detsamma som bristande likvärdighet men de kan påverka varandra Likvärdighet i skolan. Postat 29 augusti, 2013 av annaeva. Sitter och tittar på Micke Gunnarssons senaste klipp om skolpolitik och hur han ser på skolan i allmänhet och läxor i synnerhet. Har själv funderat mycket på det här senaste tiden och när jag nu startat upp alla mina nya uppdrag i skolan så snurrar tankarna ännu snabbare än. likvärdighet. Samma perspektiv ger skäl för att likvärdighet i skolan måste diskuteras utifrån lika utbildningsutfall 22. Likvärdighet i skolan bör följaktligen diskuteras utifrån lika utbildningsutfall som huvuddimensioner för likvärdighet 23 och därmed utgå från elevernas egna förutsättningar och behov

En kanon för ökad likvärdighet i skolan

Om Arenaskolan - linkoping

Likvärdighet i den svenska skolan - Svenskt Näringsli

Likvärdig skola Lärarförbunde

Lärarförbundets politik för en likvärdig skola

Mångfald i skolan av David Mitchell är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla.Boken tar upp (o)likheter som kön, klass, etnicitet, kultur, tro och funktionsolikheter.Utifrån dessa områden presenteras organisatoriska och praktiska sätt som forskning visar fungerar bra för att skapa en undervisning som når alla elever 13 Tweet I Göteborgs skolor utnyttjar man de möjligheter digitaliseringen medför. Det innebär större variation på lektionerna. Samtidigt underlättas både likvärdigheten och det kompensatoriska uppdraget. Carolin Juneberg är rektor på Hovåsskolan 7-9 samt för grundsärskolan Läsö. Hon tycker att digitaliseringen medfört mycket positivt, bland annat mer varierade lektioner ‎Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola, hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka likvärdigheten. Begreppet likvärdighet är mångfacetterat och på många sätt problematiskt. Det sker ett antal begreppsförskjutningar när i skolor. De nationella kvantitativa studier som underskt likvärdighet i skolan har främst fokuserat på resultatskillnader mellan skolor och mellan elever. Dessa studier indikerar att skolan blivit sämre på att kompensera fr elevens socioekono - miska bakgrund och att variationen i resultat mellan skolor har kat något -äve Undersöker likvärdighet och kvalitet i skolan. Nyhet: 2019-01-15 Tre frågor till Kajsa Yang Hansen, ny professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Under samma tid har likvärdigheten i grundskolan också haft en negativ utveckling

Skolverket

Likvärdighet Specialpedagogi

Projekt i Göteborg forskar om likvärdighet i skolan Publicerad 5 maj 2020 Sex projekt, varav fyra från Göteborg, får bidrag inom ett uppdrag från regeringen om utveckling, lärande och forskning (ULF). Temat i år är likvärdighet, och flera av projekten har fokus. Likvärdig skola Likvärdighet Aktionsforskning Praktikteori Praktikarkitekturer: Abstract: Syfte: Studien har undersökt hur begreppet likvärdighet förstås och omsätts av lärare i praktiken. Studiens syfte var att belysa begreppet likvärdig skola. Detta gjordes genom de tre frågeställningarna: Vad innebär begreppet likvärdig skola Likvärdighet viktigt. Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan, är den som har tagit initiativ till satsningen. - Idag har våra skolor kommit olika långt i arbetet med tillgänglighet. Det här uppdraget går ut på att öka likvärdigheten i våra skolor kring hur vi har utformat skolmiljön för alla våra elever bristande likvärdighet. I PISA definieras likvärdighet som möjligheten för alla elever, oavsett skilda förutsättningar, att få tillgång till och tillgodogöra sig en högkvalitativ utbildning. Jämfört med PISA 2006 har likvärdigheten i den svenska skolan försämrats vad gäller fem av sju indikatorer på likvärdighet i Historieskrivningen om den marknadsstyrda svenska skolan är viktig för att vi ska kunna förändra vårt skolsystem i riktning mot ökad likvärdighet, mer jämlik resursfördelning och minskad segregation. Läs gärna även Sten Svenssons tidigare rapport på samma tema: Systemskiftet - när skolan gick från gemensam till privat

Likvärdighet i utbildning - umu

Likvärdigheten i skolan är oroväckande Det är glädjande att svensk skola stärker sina kunskapsresultat i den senaste Pisaundersökningen. Inom de tre ämnesområden som Pisa undersöker (läsförståelse, matematik och naturkunskap) ligger nu svenska elever äntligen över OECD-genomsnittet Vill man åstadkomma likvärdighet är det ett mycket dåligt förslag att avskaffa den nationella timplanen i skolan, skriver Mattias Hallberg, Sveriges Elevkårer En likvärdig skola och jämlik vård respektive fil.dr. David Sundén att presentera sina olika rapporter Jämlik vård och fria vårdval samt Likvärdighet i den svenska skolan. Skolan och förskolan är några av våra viktigaste miljöer. Det är platser där våra barn och unga tillbringar majoriteten av sin vakna tid. Det är också platser där barn och unga ska få lust att lära, läsa, leka och bli nyfikna människor. Den här digitala exempelsamlingen syftar till att ge inspiration och vägledning till dig som planerar, beställer, förvaltar, gestaltar eller. DEBATT. Utredningen om likvärdig skola, Åstrandutredningen, föreslår att kommuner ska kunna göra ett avdrag i beräkningen av skolpengen till fristående skolor, i syfte att säkerställa likvärdighet i resursfördelningen. Men utredningen har räknat fel och förslaget riskerar att minska likvärdigheten och öka kostnaderna, skriver skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren

förskolan och skolan Haninge 2017-01-11 Inledning Vårt uppdrag är att höja barns och elevers kunskapsnivå och att öka likvärdigheten i förutsättningar för barn och elever. Frågan om rollen för IT i skolan måste betraktas utifrån denna utgångspunkt. Valet av utrustning och plattformar för digitalisering i förskola oc - Bristen på likvärdighet i skolan och behöriga lärare är ett allvarligt hot mot elevernas kunskapsutveckling, skolans kvalitet och Sveriges konkurrenskraft, säger Johanna Jaara Åstrand. Enligt undersökningen är tio procent av lärarna i grundskolan i Storfors obehöriga Det finns teoretiska skäl att anta att skolval och friskolor kan höja kunskaperna och effektiviteten, om skolvalet (1) förbättrar matchningen mellan elever och skolor, (2) leder till en omfördelning av elever till skolor med högre kvalitet, och/eller (3) konkurrensen som skolvalet och friskolorna skapar tvingar alla skolor att höja sig (Heller-Sahlgren 2013b) En skola för alla hittar nya vägar mot samma mål. Den låter alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar känna sig delaktig och hoppfull. En skola för alla ger inte upp hoppet om en enda elev. En skola för alla är därför också en skola där lärare tillåts och ges förutsättningar att växa och utvecklas Men bristen på likvärdigheten i svensk skola blir allt större. Det var en glad och förväntansfull generaldirektör Peter Fredriksson som presenterade den nya resultaten från Pisa 2018. De baserar sig på 5 500 elever från 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor, samtliga 15 år

öka likvärdigheten i skolan. Myndigheten har i flera rapporter1 beskrivit hur ele-vers skolresultat och senare etablering i arbetslivet skiljer sig åt beroende på t.ex. var man är född, föräldrars utbildningsbakgrund och om man har en funktionsva-riation eller inte för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet Dnr: UN 17/68 . Sammanfattning av ärendet . Södertälje kommun har fått möjligheten att lämna remissvar på Skolkommissionens slutbetänkande SOU 2017:35 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet Rätt till likvärdighet i skolan. Hon menar att kommunen inte kan bevara småskolor till vilket pris som helst. - Det handlar om att prioritera vad vi ska satsa våra investeringsmedel på. Skolan är ett viktigt nav i ett samhälle, men det är ännu viktigare att vi får bra, kvalitativ undervisning för våra barn

Fokus på likvärdighet och kunskaper lyfter skolan Dagens

Likvärdighet är ledordet i framtidens grundskola. En rapport om framtidens grundskola betonar utbildningens likvärdighet i skolorna. Inlärningsresultaten får enligt rapporten inte bero på individens sociala bakgrund, bostadsområde eller kön utan utbildningen ska vara allmän, gratis och tillgänglig för alla elever FN:s 22 standardregler beskriver det ansvar världens stater på alla nivåer har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhällslivet och för att man ska uppnå jämlikhet när det gäller levnadsförhållanden Att elever inte går i skolan kan bero på en mängd olika saker. Tidiga insatser behövs för att få de så kallade hemmasittarna tillbaka till skolan. En fungerande skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna och det behöver vara en likvärdighet för regionens alla elever. FNoFF är ett projekt som finansieras av Region Örebro län

Likvärdig skola handlar om organisation - oavsett elevers

Årshjul för likvärdighet . I kommunens skolor pågår det idag, olika arbete där kulturen är en del i lärandet. Det finns ett intresse bland lärare och rektorer att utveckla detta så att fler elever innefattas av utbudet och på det viset erbjuds en mer likvärdig utbildning oavsett skola

Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i allaHela Sverige läser med barnen | Läs- och språksatsningen
 • Fadderbrev text.
 • The best game.
 • Simbolo ng watawat ng pilipinas.
 • Polismyndigheten stockholms län.
 • Silvesterarrangement frankfurt.
 • Operation barras.
 • Uppehållstillstånd anknytning väntetid 2018.
 • Download your instagram pictures.
 • Buffalo new york.
 • Görüntülü sesli.
 • Luftmassemätare e46.
 • Hvv preise 2017.
 • Etac rullstol pris.
 • Mirrors 2 wiki.
 • Kleidung färben lassen düsseldorf.
 • Hur undviker man pinsam tystnad.
 • Sushirullen ab.
 • Bästa knäcken.
 • Bli fri från tvångstankar.
 • Kanot klarälven.
 • Game of thrones swefilmer.
 • Vem är bröstarvinge.
 • Introvert pojkvän.
 • Excenterslip dammsugare.
 • Hålvana.
 • Polisen jakobstad öppettider.
 • Stella öl.
 • Varmvattenberedare installerat och klart.
 • Ägglossning utan mens amma.
 • Hulken dräkt br.
 • Långa torkad.
 • Olika sexuella läggningar.
 • Vad är tarzan dieten.
 • Diskrensning windows 7.
 • La playa beach club leipzig.
 • Huskvarna stad.
 • Whitehorse kanada.
 • Avliva hund pga aggressivitet.
 • Vismaspcs sse.
 • Coaching ausbildung darmstadt.
 • Sociopat test online.