Home

Bibliotekslagen pdf

Bibliotekslag (2013:801) Lagen

Bibliotekslag (1996:1596) Svensk författningssamling 1996

 1. Bibliotekslagen pdf Bibliotekslag (2013:801) Svensk författningssamling 2013:2013:801 t . t.o.m. SFS 2017:768 SFS nr: 2013:801 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
 2. Olönsamt att utbilda sig till bibliotekarie. 7 okt 2020 • 2
 3. Ny bibliotekslag, prop. 2012/13:147 (pdf 1 MB) I förslaget klargörs vad som avses med det allmänna biblioteksväsendet och vad som ska vara det allmänna biblioteksväsendets syfte och ändamål. Förutom bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning lyfts även deras betydelse för att främja.
 4. Bibliotekslagen är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 och ersatte 1996 års bibliotekslag ().Lagen fastställer att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning
 5. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en gällande biblioteksplan. Rapporten Trender i planerna 2017 (pdf) Kulturplaner. Läs mer om kulturplaner och Kultursamverkansmodellen. Kulturrådets webbplats. Senast uppdaterad 2020-10-20
 6. I bibliotekslagen står att också skolbiblioteken ska ingå i arbetet när det är lämpligt. Det är landstinget/regionen som har huvudansvar för verksamheten, Skolbibliotekets roll för elevers lärande - en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015 (pdf

bibliotekslagen. Kulturutredningen föreslog bland annat att Kungl. biblioteket skulle ges i uppdrag att svara för den nationella överblicken över biblioteksområdet. Den 19 augusti 2009 fick den externa utredaren och bibliotekskonsulten Inger Eide Jensen i uppdrag att utvärdera bibliotekslagen. Syftet var att undersöka hur bibliotekslagen bibliotekslagen paragraf för paragraf och lyfter fram frågor som man måste ta ställning till i en biblioteksplan. Denna enkla genomgång kan komplet-7 teras och förfi nas med olika metoder efter behov och förmåga, till exempel enkäter, intervjuer, fokusgrupper och remissförfarande Bibliotekslagen fastslår bland annat att varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavset Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. En biblio-teksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för all biblioteksverksamhet i kommunen. Den ska också vara ett stöd för politiker och tjänstemän i frågor som rör biblioteksut-veckling och det livslånga lärandet

Prop. 1996/97:3: I den inledande bestämmelsen anges ramen för bibliotekslagen.Den rymmer hela det offentliga biblioteksväsendet. Med detta avses de bibliotek som i huvudsak finansieras med skattemedel, dvs. folkbiblioteken, skolbiblioteken, talboks- och punktskriftsbiblioteket, högskolebiblioteken och övriga forskningsbibliotek samt andra statligt finansierade bibliotek t.ex. Statens. Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801) (pdf 378 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-pos I bibliotekslagen 17 § fastslås det att kommuner och landsting ska anta biblio-teksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat styrdokument, som beskriver hur den samlade biblioteks-verksamheten i kommunen på lång sikt ska prioriteras och utvecklas

 1. Se pdf-galleriet längre ner på sidan. Kungliga biblioteket anordnar också Träffpunkt biblioteksplaner två gånger per år. Träffpunkterna är tillfällen för att stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete med att följa upp biblioteksplaner, utifrån bibliotekslagen 18 §
 2. Bibliotek - en kraft för förändring. Välkommen till Svensk biblioteksförening
 3. och kopplade till bibliotekslagen avseende de krav på biblioteksverksamhet som finns där. 8. Alla offentliga bibliotekstyper bör eftersträva samverkan på kommunal, regional och statlig nivå. Långtidsplaner Det blir allt mer vanligt att de nya versionerna av biblioteksplaner som antagits under de senare åren gäller för många år

Bibliotekslagen fastställer i 17 § att varje kommun ska ha en biblioteksplan. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten (som styrs av Bibliotekslagen), skolbiblioteksverksamheten (som styrs av både Bibliotekslagen och Skollagen) samt eventuell övrig biblioteksverksamhet, till exempel sjukhusbibliotek, som finns inom kommunen finnas beskriven PDF, 150 KB | Lyssna. Februari 2018. Sammanfattning. Det här är den första biblioteksplanen som tas fram i Uppsala sedan bibliotekslagen reviderades 2013. Biblioteksplanen ska uppdateras vart fjärde år och är ett av flera verktyg för att styra utveckling och prioriteringar inom Uppsala kommuns bibliotek

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokra-tiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla ska kunna vara delaktiga i samhällslivet. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning bibliotekslagen. Man kan t.ex. ha läsfrämjande som en del av sitt uppdrag. Bibliotekslagen och politiska beslut i Gullspångs kommun skapar ramarna för bibliotekens verksamhet. Politikerna i kommunen gör leveransåtaganden till de olika verksamheterna. Leveransåtagandena följs upp med olika typer av utvärderingar och uppföljningar I bibliotekslagen står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet. Syftet med Stenungsunds kommuns biblioteksplan att ge en struktur och inriktning för viktiga utvecklingsområden. Planen ska tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag Bibliotekslagen SFS2013:801 Bibliotekslagen är en ramlag som anger övergripande principer och riktlinjer för offentligt finansierad biblioteksverksamhet. Skollagen, läroplanen lgr11 Nationell biblioteksstrategi. Ett arbete som leds av Kungliga biblioteket. Det arbetet har lett fram till et Ny bibliotekslag, Ds 2012:13 (pdf 233 kB) Genom förslaget förstärks viktiga principer som att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri och att alla ska ha tillgång till biblioteksservice. Ett av de främsta motiven till att införa en ny lag i stället för att genomföra en omfattande revidering av den nu gällande är att öka lagens användarvänlighet

SVERIGES FÖRFATTARFOND 2012-09-17 3(4) behov av biblioteksverksamhet och eget val av metod för att lära och inhämta information. Författarfonden föreslår att särskilt stryks och att främja ersätts av möjliggöra, så att 5 §, tredje stycket får följande lydelse: Folkbiblioteken ska möjlig- göra användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande om ändring i bibliotekslagen (2013:801); utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § bibliotekslagen (2013:801) ska ha följande lydelse. 16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skol Bibliotekslagen bör innehålla bestämmelser om uppföljning av lagen. I den kulturpolitiska propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3, s. 41-46) gjorde regeringen bedömningen att Kungl. biblioteket bör ges ett särskilt uppdrag när det gäller att svara för nationell överblick, främja samverkan och driva p

Bibliotekslag (1996:1596) Lagen

 1. oriteterna. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Biblioteket ska synliggöra urfolket samerna och de nationella
 2. Bibliotekslagen omfattar all offentlig finansierad biblioteksverksamhet. Enligt paragraf 17 ska kom­ muner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplan 2018-2020 för Uppsala kommun tar ett helhetsgrepp kring biblioteksverksamheten i Uppsala kommun. Den omfattar både folk­ och skolbibliotek
 3. Enligt Bibliotekslagen ( SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Planen är skriven med fokus på bibliotekets användare och omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling. Biblioteksplanen gäller både folk- och skolbibliotek
 4. I bibliotekslagen, § 8, står det att folkbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt . Biblioteksplan 2020-2023 . 5 barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar
 5. oriteterna samt personer med annat modersmål än svenska samt se till att samtliga kommunala skolor har ett väl fungerande skolbibliotek med en tydlig strategi för verksamheten. 1 Den femte statsmakten
 6. Bibliotekslagen ska ses som en s.k. ramlag. Bestämmelserna där är allmänt hållna och övergripande. De är av programkaraktär och innehåller målsättningar snarare än regler lämpade för mer direkt rättstillämpning. I bibliotekslagen, 2 §, finns ändamålen med biblioteken fastlagda

Bibliotekslagen pdf - pro

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) Bibliotekslagen gäller för hela det allmänna biblioteksväsendet, d.v.s. all offentligt finansierad biblioteksverksamhet. I Vansbro kommun innebär det folkbibliotek och skolbibliotek. Prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning samt de nationell Stärkta bibliotek. Första året, 2018 Kulturrådet genomför på regeringen uppdrag en satsning 2018-2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. 225 miljoner om året ska fördelas till Sveriges kommuner, 25 miljoner om året till landets regioner SFS 2017:768 Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801) 170768.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies

bibliotekslagen § 11, med folkbiblioteken som målgrupp, ingår också i biblioteksverksamheterna med Region Örebro län som huvudman. Syfte och arbetsprocess : Region Örebro läns biblioteksplan är en handlingsplan för den regionala utvecklingsstrategin Bibliotekslagen anger tydligt att barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp för biblioteken, tillsammans med personer med funktionsvariation, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Folkbibliotekens uppdrag gentemot dessa grupper är att främja språkutveckling och stimulera till läsning

Bibliotekslagen (1996:1596). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare 4 § i bibliotekslagen handlar om den prioriterade gruppen personer med funktionsnedsättning. Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information

Bibliotekslagen antogs 1997, men kompletterades 2005 med en paragraf om att landsting och kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen reviderades i oktober 2013. Syfte . Biblioteksplanen ska fastställa utvecklingsområden och mål för biblioteket. Den syftar till att lägga fast en strategi som ska styra biblioteksutvecklingen. Enligt bibliotekslagen §17 skall kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. 3 Dorotea bibliotek ligger under Kultur- och Utbildningsnämnden och ingår i V8-bibliotekssamverkan i Västerbottens inland. Åtta bibliotek delar regelverk, datasystem

Bibliotekslagen ger de offentligt finansierade biblioteken en väsentlig funktion för att i praktiken säkra och utveckla demokratin. Folkbiblioteken: har i uppdrag att finnas till för alla. Det innebär krav på en fri och öppen tillgång till information och åsikter Bibliotekslagen (2013:801) slår fast att alla kommu-ner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Habo kommuns biblioteksplan 2020-2024 är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida utmaningar utifrån ett antal prioriterade områden samt hur de ska nås 1 Biblioteksplan för Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017 -11-23 . Förord Denna biblioteksplan beskriver inriktningen för biblioteken i Lunds kommun från och med 2018 Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternati Biblioteksplan 5 Styrdokument • Bibliotekslagen (SFS 2013:801) • Skollagen (SFS 2010:800 2 kap §36) • Regional biblioteksplan för Region Jämtland Härjedalen • FN:s barnkonvention • Strategi samiskt förvaltningsområde - Krokoms kommun Bibliotekslagen Den nu gällande bibliotekslagen trädde i kraft 1 januari 2014. Lagen gäller både för de kommunala folkbiblioteken och fö

Bibliotekslagen anger att alla Sveriges kommuner ska ha folkbibliotek, och att kommunerna ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Dessa långsiktiga, strategiska planer kallas biblioteksplaner och beslutas av kommunfullmäktige. Nuvarande biblioteksplan Här är världen större gäller 2016-2020 biblioteks- samt skollagen. Enligt bibliotekslagen skall alla kommuner anta en biblioteksplan som anger verksamheten på biblioteksområdet. Osby kommuns biblioteksplan gäller 2019-2022 och antas av Barn- och utbildningsnämnden. Biblioteksplanen följs årligen upp genom verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser vid respektive verksamhet Enligt bibliotekslagen 2013:801, § 17 ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Regional biblioteksplan för Gävleborg 2020-2022 omfattar därmed den biblioteksverksamhet som bedrivs inom Region Gävleborg..

Bibliotekslagen 2013:801 slår fast att kommuner ska ha biblioteksverksamhet som verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja läsning, litteratur, information, utbildning, forskning, det livslånga lärandet och erbjuda ett brett kulturellt utbud 4. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) Sedan den förra biblioteksplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2006 har en ny bibliotekslag trätt i kraft, den första januari 2014. Bibliotekslagen sätter ramarna för verksamheten på landets offentligt finansierade bibliotek oavsett om dessa drivs i privat eller offentlig regi. Samverkan mella Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete - särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna

Start - Biblioteksblade

Enligt bibliotekslagen ska särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och unga. Bibliotekslagen pekar också ut särskilt prioriterade målgrupper vilka är personer med funktionsvariationer samt de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Biblioteket ska arbeta särskilt mot dessa prioriterade grupper enligt bibliotekslagen. En del av . ska-beskrivningarna når biblioteken redan idag, andra inte. Kan. visar på olika möjliga tillvägagångssätt för utveckling av biblioteksverksamheterna inom flera områden. 2.2 Styrning och stöttning . Lekebergs kommuns biblioteksplan för åren 2020 -2022 är et Av Bibliotekslagen (2013:801) framgår att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet särskilt ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forsknin bibliotekslagen ses som prioriterade grupper. I Bibliotekslagen anges att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka i syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser. Knivsta bibliotek I Knivsta finns ett folkbibliotek, Knivsta bibliotek, som även är huvudbibliotek för kommunen Enligt bibliotekslagen ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka i syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser. I Uppsala län finns bibliotek inom främst kommunal, regional och statlig verksamhet som genom samverkan kan skapa en sammanhållen kedja som stärke

Ny bibliotekslag - Regeringen

 1. bibliotekslagen står även att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar. Sida 3 av 8 En förlängning av arbetet med att ta fram en biblioteksplan är att ta fram en mall för verksamhetsplan. Verksamhetsplan för Mora folkbibliotek görs sedan årligen
 2. Utgångspunkter är bibliotekslagen (SFS 2013:801), den regionala biblioteksplanen för Jön-köpings län 2015-2017 samt Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi. Det genomfördes även intervjuer med kommuninvånare i varierande åldrar. 6 Biblioteksplan Nuläg
 3. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 17 §) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Föreliggande biblioteksplan för Norrköpings kommun gäller åren 2020-2023 och anger inriktningen för den kommunala biblioteksverksamheten
 4. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner ska upprätta en biblioteksplan. Kungälvs biblioteksplan är ett strategiskt dokument som beskriver och ger besked om verksamhetens inriktning. Biblioteksplanen i Kungälv gäller för perioden 2020-2023. 2. Relation till andra styrdokument • Bibliotekslagen SFS 2013:801 • Skollagen SFS 2010:80
 5. Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Denna biblioteksplan anger riktningen för biblioteken i Trosa kommun under perioden 2018-2019. Den ska vara ett redskap för personal och besluts-fattare i utvecklingen av verksam - heten men även synliggör
 6. I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 § att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner. Biblioteksplanen ska ge besked om verksamhetens inriktning och omfattning på ett sådant sätt att medborgarnas möjligheter att påverka gynnas. En annan viktig del är möjligheten till uppföljning av uppsatta mål

Bibliotekslagen - Wikipedi

 1. I bibliotekslagen står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verk-samhet. Syftet med Stenungsunds kommuns biblioteksplan att ge en struktur och inriktning för viktiga utvecklingsområden. Planen ska tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag
 2. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner ska anta biblioteksplaner. 17 § Kommuner och landsting ska anta biblio-teksplaner för sin verksamhet på biblioteksområ-det. Biblioteksplanen är ett strategiskt styrdo-kument, som beskriver hur den samlade biblioteksverksamheten i Kalmar kommun på lång sikt ska prioriteras och utveckla
 3. Skolbibliotekens verksamhet styrs av Bibliotekslagen (2013:801) och Skollagen (2010:800). Skollagen beskriver skolans uppdrag med likvärdighet vad gäller tillgång till utbildning och likvärdig utbildning. Här står också inskrivet att eleverna i grundskola och gymnasium ska ha tillgång till sk olbibliotek

Biblioteksplaner - Kungliga biblioteket - Sveriges

Bibliotekslagen säger bl a att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att lånen ska vara avgiftsfria. Funktionshindrade, invandrare, barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet. Det ska dessutom finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att främj För skolbiblioteket finns utöver Bibliotekslagen även bestämmelser i Skollagen (2010:800). Prioriteringar för 2020-2022 Utifrån regeringens uppdrag till biblioteken, Kungliga bibliotekets nationella biblioteksstrategi, regionala prioriteringar samt lokala förutsättningar har fem målområde I Bibliotekslagen från 1997 1 och Unescos folkbiblioteksmanifest 2 fastslås vilka folkbibliotekens hu-vudsakliga uppgifter är i samhället. I Unescos skolbiblioteksmanifestet 3 fastslås motsvarande vilka målen är för skolbiblioteken. År 2005 beslutade riksdagen om ett tillägg i bibliotekslagen att bibliotek och bibliotekshuvudmä Bibliotekslagen (bifogas) Skollagen: § 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek Unescos folkbiblioteksmanifest (antogs 1949, senaste versionen är från 1994) Bibliotekslagen (bil 1.) trädde i kraft i januari 1997 och har sedan dess reviderats tre gånger. Den senaste (SFS 2013:801) trädde i kraft den 1 januari 2014. Bibliotekslagen är utformad som en ramlag som anger övergripande principer och riktlinjer för det offentligt finansierade biblioteksväsendet. I 17 § står at

Fakta om bibliotek - Svensk biblioteksförenin

Bibliotekslagen är en ramlag för de kommunala bibliotekens verksamhet, med undantag för skolbiblioteken, som lyder under Skollagen. 2. All kommunal biblioteksverksamhet ska dock upprätta biblioteksplaner för sin verksamhet. 1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet Bibliotekslagen: 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del a

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) Skollagen (SFS 2010:800) Unescos folkbiblioteksmanifest Verksamhetsplan för Umeåregionens biblioteksgrupp Regional biblioteksplan för Västerbottens län Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat mediebestånd, god service och en stimulerande milj Bibliotekslagen Det ska finnas folkbibliotek med en biblioteksplan i varje kommun: till främjande av läsning och litteratur, informa-tion, upplysning och utbildning samt tillgång till kulturell verksamhet i övrigt. Utlån av litteratur ska vara avgiftsfri och databaserad information ska vara tillgänglig för alla

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Det främsta syftet med biblioteksplanen är att ge alla möjlighet att utnyttja de samlade biblioteksresurserna. I den övergripande biblioteksplanen ingår även skolbibliotek som regleras i skollagen SFS 2010:800 Bibliotekslagen slår fast att samtliga kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin verksamhet. En biblioteksplan anger mål och utvecklingsområden för biblioteksverksamheten inom kommunen. Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för kommunen Folkbibliotekets verksamhet regleras främst av bibliotekslagen. Verksamheten har i uppdrag att vara tillgänglig för alla och anpassat till användarnas behov. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar som är en av flera prioriterade målgrupper, där särskilt läsning och tillgång till litteratur sk Enligt bibliotekslagen, 6 §, ska folkbiblioteken vara tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas behov. Vidare uppmärksammar bibliotekslagen ett antal prioriterade grupper; 4 §. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärk-samhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrå bibliotekslagen (2013:801), skollagen, läroplanen Lgr 11, Skånes regionala kulturplan och Vision 2025 för Höörs kommun. Biblioteksplanen beskriver den riktning biblioteksverksamheten ska ha fram till och med år 2020. Den kommer att följas upp i berörda sektorer genom årliga verksamhetsplaner. 2

Bibliotekslagen §2 Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Bibliotekslagen §7 Folkbiblioteket ska som lokalt kunskapscentrum göra all sorts kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare • Bibliotekslagen (2013:801) • Regeringsformen och andra grundlagar • Regional biblioteksplan • Lokala riktlinjer och planer, som bl. Lysekils kommuns kultur- och fritidspolitiska program 2018-2022 • Skollagen (2010:800) • Barnkonventionen, lag 1 januari 202 Bibliotekslagen (2013:801) ålägger alla kommuner att ha en biblioteksplan. Den ska antas av kommunfullmäktige och omfatta all biblioteksverksamhet kommunen är huvudman för. Planen ska bidra till att öka samordningen och höja kvaliteten i biblioteksverksamheten. Exak

Promemorians huvudsakliga innehåll 7 1 Författningsförslag

Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801) Svensk

Enligt den tidigare bibliotekslagen gällde bestämmelserna bara för folkbiblioteken. De prioriterade grupperna är: • Personer med funktionsnedsättning • Personer med annat modermål än svenska • Nationella minoriteter . 4 (13) Regional biblioteksplan 2015-201 Bibliotekslagen anger att varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteket ska vara tillgängligt för alla och anpassat efter användarnas behov, främja läsning och tillgång till litteratur samt öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet Bibliotekslagen . Det ska finnas folkbibliotek med en biblioteksplan i varje kommun: till främjande av läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt tillgång till kulturell verksamhet i övrigt. Utlån av litteratur ska var

Video: Biblioteksplaner Förvaltningen för kulturutvecklin

Svensk biblioteksförenin

Biblioteksplan 2018-2020 - Uppsala kommu

Stärkta bibliotek - Kulturråde

Bibliotekslagen 2013:801 slår fast att kommuner ska ha biblioteksverksamhet som verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska även främja läsning, litteratur, information, utbildning, forskning, det livslånga lärandet och erbjuda ett brett kulturellt. Bibliotekslagen (2013:801) Prioriterade grupper . 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt . Biblioteksplan för Rönnowska skolans bibli ote

SFS 2017:768 Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801

Policy för biblioteksverksamheten - Biblioteksplan 2017 - 2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-13 § 141 Bakgrund Enligt bibliotekslagen från 20131 tillförsäkras alla i Sverige fri tillgång till avgiftsfria boklån. Lagen fastslår att varje kommun ska ha folkbibliotek, som ska finnas tillgänglig Bibliotekslagen betonar i 8§ att Folkbiblioteken ska ägna särskild . uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling . och stimulera till läsning. Det är skolans och lärarnas uppdrag att elever lär sig läsa. Bibliotekets roll är att med litteraturens hjälp väcka lusten att läsa och lära

Bibliotekslagen (1996:1596) Sören Öma

bibliotekslagen och styrs av kulturnämnden. Sedan hösten 2013 ingår Hässleholms bibliotek även i bibliotekens Skåne Nordost-samarbete. Hösten 2017 invigdes Hässleholms kommuns första meröppna bibliotek i Vinslöv. Det meröppna biblioteket har medfört en ökad tillgänglighet till biblioteket för de boende på orten genom att d I bibliotekslagen (SFS 2013:801) som gäller från den 1 januari 2014 regleras det allmänna biblioteksväsendet i landet. Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av: - folkbibliotek - skolbibliotek - regional biblioteksverksamhet - högskolebibliotek - lånecentraler oc Bibliotekslagen Den nya bibliotekslagen trädde i kraft 1 januari 2014. Följande delar påverkar biblioteksverksamheten i Öckerö kommun: 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i de

Referensguide för APA 7 - K

2.1.1 Bibliotekslagen Enligt bibliotekslagen (2013:801) är kommunen huvudman för folk- och skolbiblioteken. Bibliotekslagen definierar tydligt folkbibliotekens viktiga samhällsfunktion. I den slås fast att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då bibliotekslagen (1996:1596) ska upphöra att gälla. SFS 2013:801 Utkom från trycket den 12 november 2013 1 Prop. 2012/13:147, bet. 2013/14:KrU2, rskr. 2013/14:26. 1 På regeringens vägnar FREDRIK REINFELDT BEATRICE ASK (Kulturdepartementet) Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är et

Biblioteksplan Stockholms Stadsbibliote

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Tidigt stöd till språkutveckling och läsfrämjande arbete lägger grunden till en god utbildnings- och kunskapsnivå hos kommuninvånarna Bibliotekslagen (2013:801) Bibliotekslagen ligger till grund för Kalix biblioteks biblioteksplan. Här slås fast att alla kommuner ska ha folkbibliotek som ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bibliotekslagen urskilje

Regional biblioteksplan 2020-2022 - Region Gävlebor

Bibliotekslagen 6§ säger att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Men också att utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalité. Verksamheten idag Huvudbiblioteket ligger centralt i Säffle och har varje år ca 100 000 besök Universitetsbiblioteket - Uppsala universitetsbibliotek.

 • Morkulla.
 • I want i now queen.
 • How to make goals eyebrows.
 • Bandy engelska.
 • Kartellen kaka.
 • Softwareentwickler gehalt netto.
 • Chao spanish.
 • Vad är en stark kvinna.
 • Audi rs4 köpråd.
 • Dsds gewinnspiel sms.
 • Flytväst helly hansen.
 • Pfadfinder verein gründen.
 • Sengångare ungar.
 • Många av dem.
 • Terrazzo badrum.
 • Bitsår på tungan.
 • Hvar kroatien flygplats.
 • Bästa pizzeria varberg.
 • Tangit pvc lim.
 • Sfs 2016:561.
 • Parkinson behandling.
 • Giant trevally svenska.
 • Silvesterparty stuttgart ab 16.
 • Eldfågeln virvlar.
 • M90 desert.
 • Uci mountainbike world cup 2018.
 • Arr mauretanien.
 • Örnen tv serie rollista.
 • Leslie mandoki gabor mandoki.
 • Byta lampa spotlight badrumsskåp.
 • Gdp bpol.
 • 6000 i versailles.
 • Västtrafik äta på bussen.
 • Partner gräsklippare sprängskiss.
 • Björn hellberg bok.
 • Win free steam games.
 • Behörighet psykologprogrammet göteborg.
 • 3f mefedron.
 • Fleischmann modelljärnväg köpes.
 • No i dont want no scrub.
 • New life church wikipedia.