Home

Förordning om brandfarliga och explosiva varor

1 § Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 2 § Lagen ( 1988:868 ) om brandfarliga och explosiva varor ska inte tillämpas i fråga om sådana delar i ett fordons bränslesystem för vilka föreskrifter har meddelats med stöd av fordonsförordningen (2009:211) 6 § Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna 23 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är i fråga om brandfarliga och explosiva varor samt sådana produkter som används för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor för vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter marknadskontrollmyndighet enligt artikel 19, 24.2, 26, 27.2 och 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av. Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Uppdaterad: 2020-05-27 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Inledande bestämmelser 1 § [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ([7501] o.f.). 2

utfärdad den 15 juli 2010.Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.Spårämneskravet i 13 § lagen (2 Här finns lag och förordning inom lagstiftningsområdet Brandfarliga och explosiva varor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området. Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor

Nyårsafton anno Domini 2009 www

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Svensk

23 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är i fråga om brandfarliga och explosiva varor samt sådana produkter som används för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor för vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter marknadskontrollmyndighet enligt artikel 19, 24.2, 26, 27.2, 28 och 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om. Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Utfärdad den 10 september 2020 Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse. 13 1§ En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 1 § Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt. lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 2 § Spårämneskravet i 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som. 1. i små mängder behövs enbart för. a) forskning, utveckling eller provning av nya eller. Den 1 september 2010 kom en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor. I denna bok får du beskrivet vad den lagstiftningen innebär. Lydelsen i lagen (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) är i mycket anpassad så att framtida förändringar i internationella regler kommer att vara enklare att införa i den svenska lagstiftningen

10 Hantering av explosiva varor Introduktion Begrepp Förklaring FBE Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. FMV Försvarets materielverk. FN:s testhandbok FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier (UN recommendations on the transport o För att veta vilka varor som omfattas av reglerna är märkningen och säkerhetsdatabladen viktiga. Lagar och regler. Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 är grunden för reglerna som rör de brandfarliga och explosiva produkterna. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) har sedan ett antal föreskrifter Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen [7491-7495] Uppdaterad: 51f15_07.pdf 12.8 kB Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor [7501-7524] Uppdaterad: 2018-07-09 51f15_08.pdf 496.5 k Spårämneskravet i 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som 1. i små mängder behövs enbart för a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen, b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling eller provning av utrustning för detektering av sprängämnen, eller c) forensiska undersökningar.

Beskrivning. 16-sidig A5 folder. Riksdagen beslöt 23 juni 2010 om en ny Lag om brandfarliga och explosiva varor. Förordningen till lagen godkändes av regeringen 15 juli 2010 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 2010-07-15 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:514 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-01-14: Inledande bestämmelser: 1 § Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enlig 1. lag om brandfarliga och explosiva varor, 2. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 3. lag om ändring i vapenlagen (1996:67), 4. lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel Utredningen har antagit namnet Utredningen om brandfarliga och explosiva varor - BEX-utredningen. Härmed överlämnas utredningens betänkande Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor (SOU 2006:16). Uppdraget är med detta slutfört. Göteborg i mars 2006 Svante O. Johansson /Anna Witt

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. 39 av 52 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1158). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Krav gällande hantering av brandfarliga varor i butiker finns förutom i lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brand­ farliga och explosiva varor även i följande föreskrifter: • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler (MSBFS 2020:1) För att få hantera explosiva varor och större mängd brandfarlig vara krävs tillstånd. Hanteringen ska också uppfylla vissa krav, detta är för säkerhetens skull! Oavsett om man är tillståndspliktig eller ej så krävs att varorna hanteras aktsamt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande föreskrifter

 1. LBE- Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. Utöva tillsyn hos dem som hanterar brandfarliga och explosiva varor. Utfärda tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Ge råd och information. Lagen om extraordinära händelser. Upprätta stabs- och ledningsverksamhet vid större händelser
 2. Förordning om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver1 följande. Inledande bestämmelser 1§ Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 2§ Spårämneskravet i 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och
 3. Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 13 av 28 paragrafer (46 %) har ändrats i förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:87). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser
 4. Lagar och förordningar; SFS; Dela. Dela detta dokument via Du är här: SFS / 2010 / 1000-1099. Sök i dokumentet. SFS 2010:1075 Förordning om brandfarliga och explosiva varor. 101075.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när.
 5. Förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 6. Ny förordning om brandfarliga och explosiva varor. Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset. Mail name e-mail Det går också bra att kontakta oss om du vill att dina personuppgifter gallras i systemet.

Rubrik: Lag (2020:903) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Omfattning: ändr. 29 a, 30 §§ Ikraft: 2020-12-0 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 21 april 2016. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2010:1075) om brandfar-liga och explosiva varor dels att 7, 11, 19, 23, 24 och 25 §§ och rubriken närmast före 7 § ska ha föl Rubrik: Förordning (2014:1229) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Omfattning: ändr. 2, 10, 13, 14, 20 §§ Ikraft: 2015-01-0 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 24 maj 2017. Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse. 13 §1 En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, MSBFS 2013:3, om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Regler om brandfarliga varor finns i lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor samt i författningssamlingarna inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarområde

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarlig gas och vätska . Mall för förteckning av brandfarliga varor. Brandfarliga varor på lab. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätsko Brandfarliga varor - föreståndare Att vara föreståndare för brandfarliga varor på en bensinstation är förknippat med ett ansvar som kräver både kunskap, erfarenhet och befogenheter. Kursen avser att svara upp mot de kompetens- och föreståndarkrav som Lagen SFS 2011:1011 om brandfarliga och explosiva varor Dokument om Lag & rätt. Här hittar du dokument som, vad lagen säger gällande brandfarliga och explosiva varor, förordningen om brandfarliga och explosiva varor, samt föreskrift om vilka varor anses vara brandfarliga eller explosiva. Blanketter och Nedladdningsbara dokument. Föreskrift om vilka varor som anses vara brandfarliga eller.

Förordning om Brandfarliga och explosiva varor (2010:1075) Framtida ändringar (1) Ändringar (5) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den 1 september 2010 trädde den nya lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE) i kraft. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom Hantering av brandfarliga och explosiva varor. Företag som arbetar med brandfarliga och explosiva varor har särskilda skyldigheter enligt Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, utöver de ovan nämnda bestämmelserna. För transport av brandfarliga och explosiva varor gäller Lagen om transport av farligt gods (1982:821)

Brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor Brandfarliga varor är ett samlingsbegrepp för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Alla brandfarliga varor omfattas av lagen (2010:1011) och förordningen (2010:2075) om brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga gase Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ofta förkortad LBE) reglerar hanteringen av explosiva varor. Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller brandfarliga och explosiva varor, se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa Tillstånd explosiva varor. Enligt lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor. Räddningstjänsten prövar frågor om tillstånd, på uppdrag av medlemskommunerna, gällande innehav och förvaring Andra explosiva varor. 5 § Av 4 § 3 p. lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor framgår att även ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 14 §§ men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt är explosiva varor Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner. 2-4 st. 240. Restaurang med gasol. 150. Skola. Ej laboratorie/industri. 150. Bensinstationer. Bensinstation automat. 240. Bensinstation med butik. 300. Nytt tillstånd enligt 20 § förordning om brandfarliga och explosiva varor. Innehavsskifte brandfarlig vara. 2

Explosiva varor - Myndigheten för samhällsskydd och

 1. Ansökan om tillstånd för hantering av Brandfarlig vara. Ansökan om tillstånd för hantering Explosiv vara. Den 1 september 2010 trädde en ny lag om brandfarliga och explosiva varor i kraft, SFS 2010:1011.Det finns även en förordning om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1075. En nyhet, i och med lagstiftningen, är att kommunen ansvarar för tillstånd och tillsyn av.
 2. Hantering, överföring och import av explosiva varor regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ofta förkortad LBE). Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller explosiva varor
 3. Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för att få hantera större mängder brandfarlig vara. Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor
 4. Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 20 november 2008. Regeringen föreskriver att 3-10, 10 a, 10 b, 12, 14, 20-23, 26, 27, 29, 32, 37-43 och 45 §§ förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor1 ska ha följande lydelse
 5. Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. För mer information om vad som är tillståndspliktigt, se föreskrift 2013:3 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Denna föreskrift gäller från 1 oktober 2013, vilket innebär att vissa verksamheter som.
 6. Explosiva varor är till exempel sprängämnen, tändmedel, ammunition och pyrotekniska artiklar så som fyrverkerier. Hur ansöker jag? Det är räddningstjänsten som prövar ansökan om brandfarliga varor. Räddningstjänsten prövar också ansökan om explosiva varor när det gäller användning, förvaring, handel och överlåtelse samt.
 7. Förordningen (2017:514) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Regler om brandfarliga varor - Arbetsmiljöverke

Brandfarliga och explosiva varor är ett samlingsbegrepp för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och övriga brandreaktiva varor. Hantering av dessa är förenat med särskilda risker och omfattas av lagen 2010:1011 och förordningen 2010:1075, om brandfarliga och explosiva varor Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Om du behöver tillstånd eller inte beror bl.a. på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarliga varor du ska hantera. Tabell över tillståndpliktig mängd brandfarlig var

Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska ha tillstånd till det (16 § första stycket LBE). Tillstånd ges av MSB eller kommunerna (17 och 18 §§ LBE). Den som av oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten döms, enligt 29 § första stycket LBE, till böter Ur förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 12 §: Inträffar en olycka till följd av en brand eller explosion vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor eller vid hantering av sådana varor inom Försvarsmakten, Försvarsmaktens materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Fortifikationsverket, ska tillståndsinnehavaren snarast. Hur hantering av brandfarliga och explosiva varor får ske utgår från kraven i Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Till lagen hör en förordning och ett antal föreskrifter (MSBFS, SÄIFS, SRVFS) Vid tekniska problem eller frågor, kontakta Tomas Petersen - 010-240 54 9

En ny förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor med kompletterande regler och bemyndiganden har utfärdats av regeringen. Förordningen trädde i kraft samtidigt med lagen 1 september 2010. I den nya förordningen ges MSB bemyndigande att precisera vilka varor som är brandfarliga och explosiva Med brandfarliga varor menas brandfarliga gaser eller vätskor som till exempel acetylen, gasol, bensin, diesel och liknande ämnen. Transport, förvaring och hantering av brandfarliga varor regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning och föreskrifter Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås TILLFÄLLIGT UNDANTAG FRÅN FÖRBUD ENLIGT 8 § FÖRORDNINGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (SFS 2010:1075) Box 42, 361 21 Emmaboda Tel: 0471 - 24 98 80, 0486 - 333 15 Fax: 0471 - 24 98 87 E-post: raddning@rfet.se Hemsida Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkasför att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt

För hantering av brandfarliga varor krävs tillstånd om hanteringen överstiger vissa mängder. Tillståndet beviljas alltid av räddningstjänsten i kommunen. För hantering och import av explosiva varor krävs generellt tillstånd Av 4 § 3 p. lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor framgår att även ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av ovanstående punkter men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt är explosiva varor Anmälan om samråd enligt förordning om brandfarliga och explosiva varor: Ansökan om handel med fyrverkerier: Rapportering av tillbud/olycka . Relaterade länkar . Lag om brandfarliga och explosiva varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Räddningstjänsten Dala Mitt Lugnetleden 3, 791 38.

SFS 2010:1075 - Förordning om brandfarliga och explosiva

Enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga. Exempel på detta är brandfarliga gaser (gasol, vätgas), brandfarliga vätskor (bensin, diesel, brännolja) samt vissa andra brandfarliga varor (Ammoniumnitrat, väteperoxid) Barn och utbildning. Allmän information. Ekonom Tillbuds/olycksrapport. Enligt förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. samt förordning (2003:783) om skydd mot olyckor. Hamntorget 8Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.s

Explosiva varor 4 § Sprängämnesinspektionen ansvarar för tillsynen över hanteringen av explosiva varor 1. inom Försvarsmakten, 2. vid hanteringsställen för vilka inspektionen enligt 23 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor prövar frågor om tillstånd till hanteringen Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 27 juni 2002. Regeringen föreskriver 1 att 5 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor skall ha följande lydelse. 5 § 2 Till brandfarliga varor hänförs 1. brandfarliga gaser, 2. brandfarliga vätskor

Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver att 2, 10, 13, 14 och 20 §§ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse. 2§ Spårämneskravet i 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explo Rubrik: Förordning (2004:711) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor Omfattning: ändr. 20, 36 §§ Ikraft: 2004-10-1 Nationella bestämmelser om hantering och import av brandfarliga och explosiva varor I lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor finns de grundläggande reglerna för hantering m.m. av brandfarliga och explosiva varor (prop. 1987/88:101, bet

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor föreskriver att den som har tillstånd till hantering av brandfarlig vara eller har koncession enligt naturgaslagen eller enligt lagen om vissa rörledningar för transport av brandfarlig vara ska utse en eller flera föreståndare översyn av lagen (LBE) och förordningen (FBE) om brandfarliga och explosiva varor. Den utredningen föreslog att tillståndshanteringen avseende explosiva varor som idag handläggs av Polismyndigheten skulle ha flyttas över till kommunerna den 1 januari 2008. I nuläget finns dock ingen proposition framlagd

Vilka varor som anses vara brandfarliga eller explosiva framgår av lagen om brandfarliga och explosiva varor och dess tillhörande förordning och föreskrifter. Föreskrifter om detta ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Miljöbalk (1998:808) 14 kap 2 Klassning av explosionsfarliga områden innebär riskbedömning av områden där brandfarliga eller explosiva varor förekommer så att beaktansvärd risk för explosion finns.. Verksamhet med brandfarlig eller explosiv vara är ofta tillståndspliktig enligt lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE) 2. brandfarliga vätskor, och 3. brandreaktiva varor. 4 § Till explosiva varor hänförs i denna lag. 1. explosiva ämnen och blandningar, 2. explosiva föremål, och 3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Ansökan om tillstånd för brandfarliga- och explosiva varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. I Västerås-, Hallstahammars- och Surahammars kommun har Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) fått i uppdrag att sköta tillståndshanteringen Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning har inte efter sin tillkomst i tillräcklig utsträckning anpassats till utvecklingen på området. Det finns därför ett allmänt behov av att modernisera och förenkla dem. Utredningen föreslår en ny lag och ny förordning Allmänt om brandskydd; Myndigheter och andra intressenter; Lagstiftning. Lagen om skydd mot olyckor; Arbetsmiljölagen; Plan- och bygglagen - BBR, Boverkets byggregler; Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndspliktiga mängder; Försäkringsbestämmelser; Brandrisker och riskhantering; Släckmedel; Byggnadstekniskt. Förvaring av explosiva varor, MSB0178-10, Handboken ansluter till MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor. Hantering av brandfarliga gaser och vätskor MSB607, Handboken utgör en vägledning i hur du går tillväga för att söka tillstånd, vilka handlingar som behöver bifogas samt vilka krav som gäller vid en tillståndspliktig hantering Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011, är grunden för de regler som rör brandfarliga och explosiva produkterna. Utöver SFS 2010:1011 finns det andra viktiga regler som också måste följas vid kemikaliehantering, till exempel arbetsmiljölagen med föreskrifter, miljöbalken och CLP-förordningen

En brandfarlig vätska har en flampunkt som understiger 100°C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, spolarvätska, lacknafta och aceton. Om flampunkten överstiger 100°C är vätskan enligt lagens definition inte brandfarlig och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor behöver då inte sökas Enligt § 17 i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska beslut meddelas senast inom tre månader efter det att en fullständig ansökan inkommit. Tillsyn. Efter att du fått ditt tillstånd för hantering av explosiva varor så är det räddningstjänsten som genomför tillsyn av din verksamhet Hantering och tillstånd för brandfarlig vara. Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den 1 september 2010 trädde den nya lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor i kraft. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom

Brandfarliga och explosiva varor - en lagkommentar

Det finns regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Oavsett mängd vara som hanteras finns kravet på att följa dessa regelverk. Hanterar du större mängder kan det dessutom vara så att det krävs ett tillstånd enligt lag om brandfarlig och explosiva varor (SFS 2010:1011) 14 § förordningen om brandfarliga och explosiva varor har följande lydelse: 14 § Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras yrkesmässigt skall, om inte tillsynsmyndigheten medger annat, anslag finnas, som upplyser om brand- och explosionsriskerna (varningsanslag). Sprängämnesinspektionen får meddela före Information till dig som skall ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Riksdagen beslutade 2010-06-23 om en ny Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning (SFS 2010:1075) som började gälla 2010-09-01 Alla brandfarliga varor ska förvaras i ett eget utrymme och/eller i särskilda godkända förvaringsskåp. Det finns två typer av förvaringsskåp. Skåp klass I - har den högsta skyddsfunktionen och är godkända för förvaring av såväl aerosolburkar som brandfarliga vätskor (men inte tillsammans)

Enligt § 11 i lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868) ska den som hanterar större mängder brandfarliga varor söka tillstånd för denna hantering. Byggnadsnämnden prövar frågor om tillstånd men är förpliktigad enligt § 26 i förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor att samråda med räddningstjänsten Regler om utförsel och införsel av skjutvapen och ammunition finns i författningarna om krigsmateriel och om tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns om ett annat land inom EU. Länkar från Notisum. Vapenlag (1996:67) Vapenförordning (1996:70) Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor; Förordning (2010:1075) om brandfarliga.

Brandfarlig vara / Brandskyddsföreninge

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Author: Daniele Coen Created Date Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor i våra medlemskommuner Sollefteå, Kramfors och Härnösand Lagar och föreskrifter. Lag (1988:868) om brandfarliga och exploasiva varor. Förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Så behandlas ditt ärende. Ansökan skickas in av dig, se information i högerspalten. Vi granskar din ansökan; Du får besked om beviljat eller avslaget tillstånd. Handläggningsti

Det finns regler för hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) och Förordning om brandfarlig och explosiv vara (2010:1075) krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor. Räddningstjänsten prövar frågor om tillstånd, på delegation av myndighetsnämnden, gällande innehav och förvaring Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås TILLFÄLLIGT UNDANTAG FRÅN FÖRBUD ENLIGT 8 § FÖRORDNINGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (SFS 2010:1075) Box 42, 361 21 Emmaboda Tel: 0471 - 24 98 80, 0486 - 333 15 Fax: 0471 - 24 98 87 E-post: raddning@rfet.se Hemsida Det är endast fyrverkerier som är godkända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som får säljas i Sverige. Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ha tillstånd för det. Tillstånd för innehav, förvärv, handel och överföring i Nässjö och Vetlanda kommuner söks hos Höglandets. Regler om brandfarliga och explosiva varor AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2016:4 Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer AFS 2001:4 Gasflaskor SFS 2010:1075 Förordningen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Lagen om brandfarliga och explosiva varor MSBFS 2016:3 Hantering av explosiva varor MSBFS 2010:4 Föreskrifter om vilka varor som anses utgöra.

21-25 § Lag om brandfarliga och explosiva varor : 2.1.4 ; Avge yttrande till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samband med verkets tillståndsgivning : Tillsyneförrättare : Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 14 Vi på räddningstjänsten handlägger tillstånd och utför tillsyn av explosiva varor i våra medlemskommuner Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Tillstånd För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna Förordningen om brandfarliga och explosiva varor, information från riksdagen.se Brandfarliga och explosiva varor, information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 juli 2019, senast ändrad den 3 augusti 2020 av Ulrika Emterval Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Pris per deltagare är 3200kr: Kontaktperson: Säkerhetschefen. Arrangör: Säkerhet och fysisk arbetsmiljö. Jörgen Svensson. Medverkande: Cupola. Diarienummer: F5 11/09. Ytterligare information: Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Förordning (2010:1075) om. Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Ansökan om tillstånd för explosiv vara; Om tjänsten. Från och med 1 september 2010 tog kommunen över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor från polisen. Tillståndsgivning för förvärv, förvaring,.

Läs mer i MSB:s föreskrift om vad som brandfarliga och explosiva varor; Hur ansöker jag om hantering explosiva varor? För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Du får gärna samråda med oss innan du lämnar in din tillståndsansökan eller om du vill veta mer 13 § förordningen om brandfarliga och explosiva varor har följande lydelse: 13 § Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras på sådant sätt att de kan antändas, är det förbjudet att röka eller vidta andra åtgärder som kan ge upphov till öppen eld, farliga gnistor eller annat, som kan antända varorna Enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd från kommunen vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga. Bergslagens Räddningstjänst är den myndighet som handlägger dessa ärenden i Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Degerfors, Hällefors och Storfors kommuner. Tillsyn över hantering av brandfarlig och explosiv vara utförs. Tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Har du mer brandfarlig eller explosiv vara än de mängder som anges i föreskrifterna kan räddningstjänsten välja att genomföra en tillsyn hos dig. Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga. Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor hos kommunen. Information om tillståndet. Hantering av stora mängder brandfarliga varor är tillståndspliktig enligt lag. Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och utpekade brandreaktiva varor. Exempel på brandfarliga varor är dieselolja, bensin. Riskutredning ska utföras enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och bifogas tillståndsansökan. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Läs mer om riskutredning i Förvaring av explosiva varor. Gäller ansökan förvaring och

 • Nötfri raw food tårta.
 • Görüntülü sesli.
 • Schon schön mainz.
 • Åbytravet tips.
 • Sveriges befolkning cd.
 • Telefonplan bibliotek.
 • Metropolis plural.
 • Mac address windows 10.
 • Bb stockholm danderyd adress.
 • Pepparmyntsolja life.
 • Jordan cox scrubs.
 • Incheckning vildmarkshotellet.
 • Microsoft kundtjänst.
 • Chalmers its.
 • Polera bort repor.
 • Härjedalen landskap.
 • Bekanntschaften landsberg am lech.
 • Milky way chocolate.
 • Youtube queen live aid concert.
 • Hur undviker man pinsam tystnad.
 • Miss me anna kendrick.
 • Kvinnligt drag.
 • Papper i glas experiment.
 • Call of duty infinite warfare legacy edition pc.
 • Dysmeli tår.
 • Norges rikaste personer 2017.
 • Godis livsfara.
 • Rose vans.
 • Rökpistol mat.
 • Pancreas cancer prognos.
 • Habbo net.
 • Nettoinkomst företag.
 • Luciferian towers låtar.
 • Comic con stockholm 2018 biljetter.
 • 112 poliser rolf.
 • Gisebo släp priser.
 • Lundaspelen handboll 2018.
 • Clubs ab 16 schweiz.
 • Deep snow skiing technique.
 • Kräk och kärl.
 • Csgo crosshair generator 2018.